Głównym celem działania Forum Sekretarzy Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz budowanie profesjonalnej administracji Sekretarzy zrzeszonych w Forum i reprezentowanych przez nich instytucji. Forum realizuje cele poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe. Spotkania te z jednej strony dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na instytucje obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwolą na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju instytucji województwa warmińsko-mazurskiego.

Udział w Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy Sekretarzami.

To Forum, podobnie jak ponad 70 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nie posiadającą osobowości prawnej. Cele działania Forum Sekretarzy Województwa Warmińsko-Mazurskiego to: podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących stanowiska Sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniowa, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Mamy również nadzieję, że Forum dzięki aktywności członków spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego. Dotychczasowa praca forum i zaangażowanie jej członków wskazują, że funkcjonowanie takich lokalnych gremiów ma kapitalne znaczenie dla profesjonalizacji kadry urzędniczej samorządów, a tym samym dla skuteczności działania gmin i powiatów.