Projekty

Podlaskie Centrum FRDL od lat realizuje projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Celem realizowanych przez nas projektów jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych, a także organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Mamy doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów szkoleniowo – doradczych realizowanych w partnerstwie lub skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, ośrodków pomocy społecznej i ich beneficjentów.

 

 

Projekty realizowane:

Staż i praktyka dla teoretyka

Zmieniaj siebie – bądź aktywny

Przez integrację do zatrudnienia

Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju.

Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej

Polskie doświadczenia dla ukraińskiech przemian

Lepszy start

Aktywność lokalna kluczem do sukcesu

Radziłów aktywny lokalnie

(Od)ważni na rynku pracy- wsparcie na założenie działalności gospodarczej

Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym- szkolenia dla gminnych słuźb planistycznych

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego

Aktywność drogą do sukcesu

INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej

Aktywni lokalnie - skuteczni globalnie 

 

 

Projekty zrealizowane:

„Promowanie postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich województwa podlaskiego”.
„Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów – szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
„Wzoruj się na najlepszych dobre praktyki we wdrażaniu funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego„
„Szkolenia Generalne”
„Szkolenie generalne i specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej”
„Szkolenia generalne i specjalistyczne -wyższy i średni szczebel zarządzania”
Forum Przejrzystej Polski – nowa edycja Programu „Przejrzysta Polska”
„Telepraca. Ogólnopolski projekt promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”
ROSzEFS
SOE
„Profesjonalny pracownik socjalny” – SPO RZL Działanie 1.5
„Odnaleźć siebie” – SPO RZL Działanie 1.5
„Powrót do przyszłości” – SPO RZL Działanie 1.5
„Ewaluacja programów i projektów społecznych”– SPO RZL Działanie 1.1
„Wsparcie na starcie” – ZPORR Działanie 2.5
„Pomysł na biznes- wsparcie na starcie” – ZPORR Działanie 2.5
„Wzoruj się na najlepszych – bank danych dobrych praktyk. Wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce”
„Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego” 
„Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku
Więcej umiemy – lepiej pomagamy. Program rozwoju kadr otoczenia osób wykluczonych społecznie
Program „Przejrzysta Polska”
„Polsko-ukraińskie doświadczenia w budowaniu przejrzystości w samorządzie terytorialnym” 
„Nowe kwalifikacje receptą na lesze życie” 
„Program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych” – Kontynuacja Akcji Społecznej Przejrzysta Polska
„PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej”
„Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kard urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich” 
„Pomysł na biznes – wsparcie na starcie III edycja” 
„AKADEMIA WIEDZY”
„Zatrudnienie metodą na wykluczenie”
„Akademia Rozwoju Kadr Województwa Podlaskiego”
„Bądź aktywny – To Twój Czas”
„Twój czas – Twoja przyszłość”
„Wciąż aktywni i młodzi- program rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników 50 +”
Projekt „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.”
Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”Projekt „Naprzeciw nowym horyzontom”
Projekt „Projekt „Lepszy start w przyszłość – Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie”
Projekt „Zmieniaj siebie - bądź aktywny”
Projekt Projekt „Niewykluczeni -bo aktywni 50+”
Projekt „Od pomysłu do sukcesu”
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
Wspólne działanie-wspólne korzyści - Program RITA

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  Innowacje i innowacyjność, Ekonomia społeczna, Współpraca Partnerska Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Źródło finansowania: Program POWER 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Wartość projektu: 5 855 989,70 zł  Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Partnerzy projektu: FRDL Małopolski Instytut Samorządu…
Wszystkie regiony
W realizacji
EDUKACJA
INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  Innowacje i innowacyjność, Ekonomia społeczna, Współpraca Partnerska Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Źródło finansowania: Program POWER 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Wartość projektu: 5 855 989,70 zł Dofinansowanie: 5 855 989,70 zł  Wkład funduszy: Europejskich: 85% Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Partnerzy…
Wszystkie regiony
W realizacji
INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ
Projekty
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych przez 66 uczniów ZST w Kolnie poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczo-wyrównawczych i kołach zainteresowań oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 52 uczniów i 12 nauczycieli poprzez udział w stażach zawodowych i 24 nauczycieli w szkoleniach zawodowych do końca sierpnia 2022 r.
Podlaskie
Zrealizowany
EDUKACJA
KOMPETENCJE CYFROWE
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 100 uczniów/uczennic (min.4K) i 15 nauczycieli/nauczycielek (8K) Technikum Programistyczne Info Tech poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych 30 U i 2 N do końca września 2022r.
Podlaskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Celem projektu aktywizacja społeczno-zawodowa, wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny.
Podlaskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania placówek oświatowych, ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną. https://www.facebook.com/KluczKompetencji/
Warmińsko-mazurskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ
Projekty
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 100 uczniów/uczennic (min. 20 K) i 15 nauczycieli/nauczycielek (min. 7 K) Technikum Programistycznego Info Tech poprzez udział w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych 30 uczniów i 2 nauczycieli.
Podlaskie
Zrealizowany
EDUKACJA
KOMPETENCJE CYFROWE
MŁODZIEŻOWE
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, zapewniającą wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny.
Podlaskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
W ramach projektu gminy otrzymują grant na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wykraczających poza wymogi prawne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem konsultacji społecznych może być nowy lub zmieniany dokument planistyczny: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Wszystkie regiony
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Celem projektu jbyło zwiększenie do końca marca 2020 roku szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 60 osób (min. 35 K) chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wsparcie samozatrudnienia 42 osób, w wieku powyżej 30 roku życia, spełniających wymogi projektu, zamieszkujących, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, obszar subregionu białostockiego.
Podlaskie
Zrealizowany
POMOC ROZWOJOWA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Celem ogólnym projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im.Adama Mickiewicza w Białymstoku poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych pożądanych na rynku pracy oraz kształtowania postaw(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
Podlaskie
Zrealizowany
EDUKACJA
MŁODZIEŻOWE
Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji kluczowych przez 65 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 52 uczniów i 6 nauczycieli poprzez udział w stażach zawodowych do końca sierpnia 2018 r.
Podlaskie
Zrealizowany
EDUKACJA
MŁODZIEŻOWE