• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Oświadczenia majątkowe w praktyce

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane radnym i osobom na stanowiskach kierowniczych w JST, którego przedmiotem będą oświadczenia majątkowe w 2023 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Co roku, do 30 kwietnia, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jst, sekretarze, skarbnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające oraz członkowie organu zarządzającego gminną/powiatową/wojewódzką osobą prawną, a także inne osoby na osoby na kierowniczych stanowiskach państwowych, są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W związku z powyższym, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pozwoli usystematyzować i uzupełnić wiedzę z tego zakresu, w szczególności, dzięki części warsztatowej dotyczącej wypełniania i analizy oświadczenia majątkowego, przypomnieć zasady wypełniania poszczególnych części tych dokumentów.

Podczas zajęć:

 • prowadząca wskaże obowiązki osób, które są  zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego oraz konsekwencje w przypadku niedopełnienia tego zobowiązania.
 • uczestnicy poznają kwestie problemowe, zdobędą wiedzę dotyczącą problematyki RODO w kontekście publikacji i należytego przechowywania oświadczeń, zdobędą cenne porady oraz wskazówki, pomocne przy ich wypełnianiu i weryfikacji.
 • Zajęcia polecamy zarówno osobom, które są zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych, jak i osobom, które je weryfikują.

Szkolenie poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • Nabędzie niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące wypełniania i analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 • Będzie umiał prawidłowo interpretować przepisy prawne dotyczące właściwego wypełniania, publikowania i przechowywania oświadczeń.
 • Pozna najczęściej pojawiające się błędy i nieprawidłowości w zakresie uzupełniania i analizy oświadczeń majątkowych.
 • Będzie miał możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.

 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Oświadczenia majątkowe i ich rola.
 2. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych w samorządzie.
 3. Majątek odrębny a majątek wspólny małżonków.
 4. Zasady wypełniania oświadczeń.
 5. Formularze oświadczeń majątkowych.
 6. Analiza formularza oświadczenia majątkowego.
 7. Terminy składania oświadczeń.
 8. Analiza oświadczeń majątkowych: podmiot, któremu składane są oświadczenia, urząd skarbowy.
 9. Korekty oświadczeń majątkowych.
 10. Publikowanie oświadczeń majątkowych.
 11. Skutki niezłożenia oświadczenia majątkowego.
 12. Odpowiedzialność za złożenie po terminie oświadczenia majątkowego czy złożenie nieprawdziwego oświadczenia majątkowego.
 13. Przechowywanie oświadczeń majątkowych.
 14. Oświadczenia majątkowe a ochrona danych osobowych.
 15. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

radni, członkowie organów wykonawczych, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i członkowie zarządów; kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne, jak również dokonujące analizy oświadczeń i pracownicy urzędów, którzy są odpowiedzialni za przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, oświadczeń majątkowych, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 30 marca 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.