Legislacja samorządowa, czyli jak poprawnie redagować projekty aktów normatywnych jednostek samorządu terytorialnego i jak je procedować w związku z COVID-19

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym szkoleniu z zakresu legislacji w jednostkach samorządów terytorialnych. Szkolenie ma na celu odpowiedzieć na pytanie jak poprawnie redagować projekty aktów normatywnych jednostek samorządu terytorialnego projektów uchwał i zarządzeń spełniających wymogi prawidłowej legislacji, także w nadzwyczajnych procedurach wprowadzonych w związku z COVID -19.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawnego redagowania przepisów prawnych, ich zmiany, wprowadzania w życie i uchylania.
• Podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lud działają uczestnicy szkolenia.
• Rozpoznawanie rodzajów aktów normatywnych i rodzajów przepisów w nich stosowanych.
• Umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych niezależnie od rodzaju aktu normatywnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy i ramy działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego a redagowanie projektów aktów normatywnych.
2. Właściwa budowa aktu normatywnego podstawą prawidłowej legislacji:
a. Tytuł aktu normatywnego, jego elementy, sposób formatowania i formułowania.
b. Podstawa prawna – jak uniknąć zbędnego przywoływania przepisów nie będących podstawą kompetencji prawotwórczej organu samorządowego?
c. Nazewnictwo i hierarchia jednostek redakcyjnych aktu normatywnego, ich systematyzacja i formułowanie odesłań – podstawa prawidłowej legislacji.
3. Redagowanie przepisów:
a. Komunikatywność i precyzja a wymogi języka prawnego na przykładach.
b. Typowe środki techniki prawodawczej – redagowanie definicji, skrótów, odesłań, odnośników, „metryczek” uchwał i ustaw.
c. Załącznik jako część aktu normatywnego w aktach organów samorządowych – jaka materia może być jego treścią i jak go redagować.
4. Przepisy o zmianie (nowelizacja) przepisów obowiązujących:
a. Istota i zasady nowelizowania - zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście.
b. Techniki nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – schematy, szablony, wzorcowe polecenia nowelizacyjne.
5. Przepisy przejściowe i dostosowujące – najtrudniejszy element aktu normatywnego:
a. Wprowadzanie do porządku prawnego nowych norm prawnych, a standardy demokratycznego państwa prawnego obowiązujące również prawodawcę samorządowego.
b. Techniki redagowania przepisów przejściowych – specyfika języka prawnego używanego do ich formułowania na przykładach.
6. Uchylenie i wejście w życie aktu normatywnego:
a. Przepisy końcowe i ich funkcje na przykładach błędnych praktyk i poprawnych technik prawodawczych z uchwał i zarządzeń.
b. Formuły redakcyjne przepisów uchylających, o utracie mocy i o wejściu w życie aktu.
7. Teksty jednolite samorządowych aktów normatywnych:
a. Istota tekstu jednolitego jako źródła poznania prawa i obowiązki organów właściwych do jego wydania.
b. Forma i obligatoryjne elementy budowy tekstu jednolitego.
c. Redagowanie tekstu jednolitego.
d. Tekst jednolity w obrocie prawnym.
8. Legislacja samorządowa w czasach pandemii:
a. Specyfika legislacyjna uchwał i zarządzeń podejmowanych w związku z regulacjami prowadzonymi w czasie pandemii.
b. Dlaczego wojewodowie stwierdzają nieważność przepisów porządkowych przyjmowanych w związku z COVID-19.
c. Zdalne obradowanie rady a podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie – uwarunkowania praktyczne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi – szczególnie biur rady, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 500 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 13 stycznia 2021 r.