• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Umiejętność kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań oraz kształtowanie nawyków celowej aktywności

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu realizacji usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych oferowanych klientom z deficytami intelektualnymi. Szkolenie poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem w tematyce szkolenia. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. techniki motywacji i akceptacji zachowań społecznych oraz problemy w kształtowaniu aktywności i sposoby ich rozwiązywania.

Informacje dodatkowe

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  •  Uzyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu realizacji usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych).
  •  Zdobycie porad i wskazówek od eksperta.
  •  Wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia, w tym objaśnienie definicji, pojęć i znaczenia poszczególnych zagadnień.

2. Kształtowanie motywacji – trening motywacji – aspekty teoretyczne i praktyczne.

3. Rodzaje motywacji i ich wpływ na proces akceptacji zachowań społecznych w procesie sprawowania usług opiekuńczych.

4. Techniki motywacji i akceptacji zachowań społecznych.

5. Techniki wywierania wpływu na ludzi - według koncepcji Roberta Cialdiniego.

6. Zakłócenia w procesie motywacji i akceptacji.

7. Kształtowanie nawyków celowej aktywności – metody i techniki praktyczne.

8. Problemy w kształtowaniu aktywności i sposoby ich rozwiązywania.

9. Pytania, dyskusja, podsumowanie szkolenia.

ADRESACI:

Pracownicy gminnych/miejskich ośrodków pomocy społecznej wykonujący usługi opiekuńcze o charakterze podstawowym i specjalistycznym w środowiskach klientów, pracownicy ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej itp.

PROWADZĄCY:

Metodyk pracy socjalnej, superwizor, wieloletni praktyk i dydaktyk kadr pomocy i integracji społecznej, biegły NIK w sprawach współpracy z samorządami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej.