Poprawne rozwiązanie umowy o pracę

Zapraszamy Państwa na szkolenie, z rozwiązywania umowy o pracę, jest ono szczególnie polecane pracownikom działu kadr.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego przedstawione zostaną najważniejsze wymogi prawne dotyczące rozwiązania umowy o pracę. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo doręczyć pismo rozwiązujące umowę o pracę, kiedy należy wskazać uzasadnienie rozwiązania umowy, a także w którym momencie zmienia się długość okresu wypowiedzenia. Dokładnie omówimy możliwości rozwiązania umowy z powodu długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą. Dodatkowo wskażemy na najważniejsze aspekty prawne związane z wydawaniem świadectwa pracy, zwłaszcza pod kątem prawidłowych zapisów dotyczących podstawy i trybu rozwiązania umowy, jak również liczby dni urlopu wypoczynkowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę bez narażania się na odpowiedzialność wykroczeniową. Ponadto, w trakcie szkolenia przedstawimy sytuacje, w których zakończenie zatrudnienia nie musi następować w formie pisemnej, jak również kiedy należy wskazać uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę. Omówione zostaną także nietypowe sytuacje dotyczące rozwiązywania umowy o pracę (np. z kobietą w ciąży, podczas tzw. 4-letniej ochrony przedemerytalnej, kiedy dokładnie zmienia się długość okresu wypowiedzenia). W trakcie zajęć będziemy korzystać m.in. z orzecznictwa Sądu Najwyższego i stanowisk urzędów (Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Pracy). W celu łatwiejszego zrozumienia poruszanych zagadnień będziemy posługiwać się konkretnymi przykładami i tzw. case study.

zwiń
rozwiń
Program

I. Porozumienie stron:
• Czy porozumienie stron musi mieć formę pisemną?
• Jaka powinna być prawidłowa treść porozumienia stron?
• Kiedy można domagać się anulowania porozumienia stron?
II. Wypowiedzenie umowy o pracę:
• Jak prawidłowo obliczać okres wypowiedzenia umowy o pracę?
• W jakich sytuacjach należy wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?
• Czym różni się zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy od narzucenia wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia?
• Jak skutecznie doręczyć pracownikowi wypowiedzenie?
• Kiedy wręczenie wypowiedzenia pracownikowi będzie stanowić naruszenie przepisów prawa pracy (zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy i inne okresy ochronne)?
III. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia:
• W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych – art. 52 Kodeksu pracy)?
• Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę z powodu długotrwałej nieobecności chorobowej (art. 53 Kodeksu pracy)?
• Jak zgodnie z prawem pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia (art. 55 Kodeksu pracy)?
IV. Rozwiązanie umowy w sytuacjach nietypowych:
• W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo rozwiązać umowę z pracownikiem 
• w okresie tzw. 4-letniej ochrony przedemerytalnej?
• Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownicą w ciąży?
• W którym momencie ulega zmianie długość okresu wypowiedzenia?
• Które sposoby rozwiązania umowy o pracę nie wymagają formy pisemnej?
V. Świadectwo pracy:
• Kiedy pracodawca może wydać świadectwo pracy później niż ostatniego dnia zatrudnienia? Ile dni ma pracownik na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa? W jakim terminie pracodawca ma obowiązek sprostować świadectwo pracy?
• Jak w treści świadectwa pracy prawidłowo wskazać liczbę dni urlopu?
• Jak poprawnie określić podstawę i tryb rozwiązania umowy o pracę?
• Której grupie pracowników należy wraz ze świadectwem pracy wydać informację 
• okresie przechowywania dokumentacji, możliwości jej odbioru oraz jej zniszczeniu?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowo-płacowych, jak również wszystkie osoby kierujące pracownikami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 15 kwietnia 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.