Wymiar podatków lokalnych w 2021 r. Najnowsze zmiany do podatków lokalnych z uwzględnieniem przepisów tarczy 6.0

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas którego omówione zostaną zagadnienia związane z wymiarem podatków lokalnych w 2021 r. w tym m.in.:
- jak ustalić spadkobierców po zmarłych podatnikach;
- zasady: wyłączeń przez SKO osób bliskich wójta, burmistrza, prezydenta;
- orzeczenia NSA, WSA i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów do podatków;
- najnowsze wzory 120-tu decyzji, postanowień, wezwań i innych pism do postępowań prowadzonych od 1 stycznia 2021 r., uwzględniające ostatnie zmiany.
Przedmiotem szkolenia jest również omówienie najnowszych zmian do podatków lokalnych:
- nowy podatnik podatku rolnego - potwierdzanie umów dzierżawy przez wójta;
- ulgi dla przedsiębiorców – covid-19;
- zaniechanie poboru opłaty targowej;
- terminy załatwiania spraw podatkowych wynikające z tarczy 6.0.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi:
- ujednolicone teksty ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, w tzw. układzie porównawczym,
- nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych,
- nowe wzory uchwał rad gmin (miast) dotyczące ulg podatkowych dla przedsiębiorców w związku z COVID-19 obowiązujące w 2021 r.,
- nowych 120-tu wzorów wezwań, postanowień, decyzji i innych pism niezbędnych w sprawach podatków lokalnych;
- wyjaśnienia i komunikaty ministerstw w sprawach podatków i opłat lokalnych.
Wymienione wyżej materiały nie są dostępne w wolnej sprzedaży, lecz wyłącznie w ramach wykładów prowadzonych przez ich autora!

 

zwiń
rozwiń
Program

I. NAJNOWSZE ZMIANY DO PODATKU ROLNEGO, PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, OPŁATY TARGOWEJ, ORDYNACJI PODATKOWEJ, W TYM M. IN.:
1. Przepisy, odnoszące się do nowej kategorii podatnika podatku rolnego:

• porównanie starych i nowych przepisów w przedmiocie dzierżawy gruntów i wpływu na powstanie nowych podatników podatku rolnego (wyjaśnienia MF),
• zasady obowiązujące przy potwierdzaniu zawierania umów dzierżawy gruntów, przez wójtów, burmistrzów, prezydentów,
• czy wymagane jest prowadzenie rejestrów potwierdzania umów dzierżawy gruntów, przez wójtów, burmistrzów, prezydentów?
• sposób dokumentowania potwierdzania umów dzierżawy gruntów, przez wójtów, burmistrzów, prezydentów,
• obowiązki stron umów dzierżawy gruntów dla celów podatkowych,
• wyjaśnienia ministerstw w sprawach potwierdzania umów dzierżawy gruntów, przez wójtów, burmistrzów prezydentów,
• zmiany decyzji podatkowych w trakcie roku i nowe decyzje dla stron umów dzierżawy gruntów (wzory decyzji).
2. Omówienie nowych regulacji prawnych, w zakresie nowych ulg dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości:
• uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z związku z COVID-19 (wzór uchwały),
• uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności rat w podatku od nieruchomości z związku z COVID-19 (wzór uchwały),
• obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o ulgi podatkowe wynikające z wyżej powołanych uchwał rad gmin/miast,
• procedowanie w sprawach podmiotów ubiegającego się o ulgi podatkowe wynikające z wyżej powołanych uchwał rad gmin/miast,
• ulgi podatkowe wynikające z wyżej powołanych uchwał rad gmin/miast, a stosowanie pomocy publicznej.
3. Podstawy prawne zaniechania poboru opłaty targowej w 2021 r.
• uchwały w sprawie opłaty targowej na 2021 r.;
• rekompensaty z tytułu utraty opłaty targowej na 2021 r.;
• wypełnianie wniosków o rekompensaty z tytułu utraty opłaty targowej na 2021 r.
4. Stosowanie w praktyce nowych przepisów procesowych w związku z COVID-19 (m.in. nowa wysokość kary porządkowej (ordynacja podatkowa); wstrzymanie terminów załatwiania spraw; obowiązki pracowników przy terminowości prowadzenia spraw podatkowych).
II. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY WYMIARZE W 2021 R., PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (SAMOOBLICZANIE), W TYM M.IN.:
• za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji?
• czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji?
• czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji?
• czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację)?
• czy na stronie internetowej urzędu gminy (miasta) mogą być umieszczone formularze deklaracji oraz informacji?
• jak długo należy przechowywać i udostępniać podatnikom formularze deklaracji oraz informacji uchwalonych uprzednio przez rady gmin/miast?
• zasady prowadzenia czynności sprawdzających (m.in. korekty deklaracji bez uzasadnień, korekta organu z kwotą do 5.000,00 PLN),
• wpływ zmiany oznaczeń gruntów na wymiar podatków (Br, Lzr, W, Wsr, Tp) – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
• wpływ modernizacji gruntów na wymiar podatków (zmiany w oznaczeniach gruntów; od kiedy obowiązuje zmiana do podatku),
• jak ustalić spadkobierców po zmarłych podatnikach (wzory pism do sądu powszechnego)?
• komu doręczać decyzje wymiarowe w przypadku zmarłych podatników (samoistny posiadacz, użytkownik, właściciel nie ustalony)?
• decyzje wymiarowe – RODO,
• problem wydawania nakazów płatniczych (decyzji), przy kwocie obowiązującej w 2021 r. nie przekraczającej najniższego kosztu doręczenia,
• czy nakaz płatniczy, może zastąpić wydanie zaświadczenia?
• czy nakaz płatniczy powinien zawierać pieczęcie?
• czy pieczęcie mogą pochodzić z wydruku komputerowego?
• kto musi podpisać decyzję wymiarową?
• czy podpis na decyzji musi być oryginalny, czy może to być kopią (faksymilą)?
• co to znaczy „podpis decyzji” w ramach systemu teleinformatycznego?
• zasady oznaczania osób (kogo wymieniamy) na decyzjach wymiarowych,
• zasady zaokrągleń kwot podatków,
• łączne zobowiązanie pieniężne (problemy przy współwłasnościach),
• zasady doręczeń decyzji wymiarowych (kiedy doręczenie jest skuteczne),
• doręczanie na skrytkę pocztową,
• sposób ustalania w decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości od części wspólnych powierzchni w blokach mieszkalnych oraz innych tego rodzaju budynkach,
• kto jest podatnikiem przy liniach energetycznych (budowle i grunt)?
• opodatkowanie łączników sterowanych zdalnie w sieciach energetycznych,
• opodatkowanie budynków oraz budowli rekreacyjnych (sezonowość, zawieszenie),
• opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych i gruntów, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• opodatkowanie nowo wybudowanych budynków lub budowli (od kiedy?),
• opodatkowanie budynków mieszkalnych ( bloków, szeregówek, jednorodzinnych ) do czasu ich sprzedaży,
• zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych (po przekazaniu gospodarstwa rolnego), wynajmowanych, użytkowanych przez inne osoby oraz biurowców nadleśnictwa,
• korekta deklaracji – bez uzasadnienia przyczyn składanej korekty,
• obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta zawiadamiania o bezskuteczności złożonej korekty deklaracji,
• ustalanie podatku rolnego przy współwłasnościach, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego użytkuje tylko jeden ze współwłaścicieli,
• opodatkowanie gruntów rolnych zabudowanych (np. Br, B-R),
• opodatkowanie rowów w gospodarstwie rolnym i poza gospodarstwem rolnym,
• ulga inwestycyjna w podatku rolnym w związku z zainstalowaniem obiektów fotowoltanicznych (obiekty w leassingu),
• dokumentowanie wieku lasu do zwolnienia w podatku leśnym,
• pojęcie zespołu pojazdów w podatku od środków transportowych,
• zasady opodatkowania autobusów,
• czy spółka cywilna może być podatnikiem w podatku od środków transportowych?
• czy przerejestrowanie pojazdu ma znaczenie w podatku od środków transportowych?
• dowód rejestracyjny, jako środek dowodowy w podatku od środków transportowych,
• zwolnienia i wyłączenia w podatku od środków transportowych,
• jak przyjmować podatek od środków transportowych, za część roku (sprzedaż pojazdów)?
III. ORZECZENIA WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWACH PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH, W TYM M.IN.:
• wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 r. (K 4/19), odnoszący się do zmian zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych,
• zwolnienie w uchwale a zaległości podatkowe (wyrok NSA z 11.08.2020 r., sygn. II FSK 646/20),
• przepierzenia w budynku – kiedy mamy do czynienia ze ścianą? Zasady opodatkowania,
• opodatkowanie parkingu w galerii handlowej,
• opodatkowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
• charakter opinii konserwatora zabytków przy zwolnieniu w podatku od nieruchomości,
• opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi,
• opodatkowanie gruntów objętych rekultywacją (wyrok WSA w Lublinie z 24.07.2020 r., sygn. I SA/Lu 8/20),
• opodatkowanie kontenerów,
• zasady ustalania powierzchni budynków,
• opodatkowanie budynku stanowiącego współwłasność osoby fizycznej i osoby prawnej,
• czy można wydać decyzję dla tylko niektórych podatników (pozostali nie ustaleni)?
• opodatkowanie wiat przystankowych,
• opodatkowanie samowoli budowlanej,
• podatek od nieruchomości a zawieszenie działalności gospodarczej,
• opodatkowanie bufetu, punktu ksero uczelni wyższej,
• opodatkowanie „baraku”,
• obowiązek podawania adresu mailowego przez adwokata, radcę prawnego i doradcę podatkowego – tryb postępowania,
• wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 48/15), odnoszący się do opodatkowania budowli i budynków – transformator może być budowlą (nowe wyroki NSA),
• wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 13/15) dotyczący opodatkowania nieruchomości małżonków w sytuacji, gdy tylko jeden prowadzi działalność gospodarczą (nowe wyroki NSA),
• opodatkowanie podatkiem od nieruchomości najmu na cele mieszkalne – czy to działalność gospodarcza (wyroki WSA i NSA),
• opodatkowanie przydomowych zbiorników na gaz płynny.
IV. NAJNOWSZE WZORY 120-TU DECYZJI, POSTANOWIEŃ, WEZWAŃ I INNYCH PISM DO POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH OD 1 STYCZNIA 2021 R., UWZGLĘDNIAJĄCE OSTATNIE ZMIANY, W TYM M.IN.:
• wzór protokołu kontroli (protokół kontrolowanemu bez załączników),
• wzór protokołu oględzin,
• wzór protokołu przesłuchania strony,
• wzór protokołu przesłuchania świadka,
• wzór postanowienia o powołaniu osoby na biegłego,
• wzór postanowienia o wyznaczeniu 7 dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy,
• wzór postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
• wzór wezwania do złożenia deklaracji (informacji) na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – dla osób prawnych oraz osób fizycznych,
• wzór zawiadomienia o bezskuteczności korekty deklaracji,
• wzór postanowienia o bezskuteczności korekty deklaracji,
• wzory postanowień o wszczęciu postępowania na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
• wzór postanowienia o zwieszeniu postępowania podatkowego,
• wzór postanowienia o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy,
• wzór postanowienia w sprawie dowodu,
• wzór decyzji o zabezpieczeniu przyszłych zobowiązań podatkowych,
• wzór decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (nowe pouczenia),
• wzór decyzji w sprawie określenia podatku od nieruchomości (nowe pouczenia),
• wzór postanowienia o nałożeniu kary porządkowej,
• wzór postanowienia o obciążeniu kosztami postępowania,
• wzór pisma do SKO o przekazaniu akt sprawy w związku z odwołaniem,
• wzór postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności (podstawa prawna art. 239b § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej),
• wzór wezwania do przesłuchania strony (podstawa prawna art. 159 § 1a ordynacji podatkowej),
• wzór postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji,
• wzór decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego, z uwagi na fakt, że wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru,
• wzór adnotacji w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości,
• wzór decyzji w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości (umorzenie postępowania podatkowego).
V. PYTANIA, DYSKUSJA, ITP.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy księgowości, pracownicy wydziałów finansowo-księgowych zajmujący się wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz monitorowaniem zaległości podatkowych, wszystkie osoby zainteresowane powyższym tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

profesor Uniwersytetu w Białymstoku, autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa podatkowego, w tym „Komentarza do podatków i opłat samorządowych”, „Komentarza do podatku rolnego i podatku leśnego”, Podatków i opłat samorządowych w pytaniach i odpowiedziach”, “Polityki podatkowej gminy”, “Komentarza do podatku od środków transportowych”, ”Bonów paliwowych dla rolników. Komentarza”, „Postępowania podatkowego w systemie polskiego prawa podatkowego”, „Ulg i zwolnień uznaniowych stosowanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów. Pomocy publicznej dla przedsiębiorców”, „Wzorów decyzji, postanowień i innych pism podatkowych dla wójtów, burmistrzów (prezydentów)”, „Komentarza do ordynacji podatkowej”, „Procedur zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym” oraz „Zaskarżania decyzji podatkowych w Polsce”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

 Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.


Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 15 stycznia 2021 r.