Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyczne aspekty gospodarowania

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące problematyki majątku trwałego w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem najczęstszych błędów i nieprawidłowości wynikających z kontroli RIO i NIK.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Nabycie umiejętności związanych z tworzeniem procedur w jednostce dotyczących gospodarowania środkami trwałymi, w szczególności ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zasad gospodarowania majątkiem.
• Wskazanie źródeł finansowania inwestycji oraz sposobów ich księgowania.
• Omówienie zasad amortyzacji środków trwałych oraz prawidłowego ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.
• Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów wynikających z protokołów kontroli RIO i NIK w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicje środków trwałych.
2. Klasyfikacja środków trwałych.
3. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi:

• Środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady. Obiekt pojedynczy i zbiorczy.
• Ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi, jakie powinna spełniać.
• Wartości niematerialne i prawne – definicja, zasady ewidencji.
• Zasady gospodarowania majątkiem trwałym oraz instrukcja obiegu dokumentów i instrukcja inwentaryzacyjna jako filary prawidłowego funkcjonowania majątku trwałego w jednostce.
4. Proces inwestycyjny w jednostce:
• Omówienie źródeł finansowania inwestycji w tym: z budżetu podstawowego, z dotacji celowej, z FDS, z RFIL, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł - oraz sposób ich księgowania.
• Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów.
• Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów wg ich źródeł finansowania oraz rozliczenie tych kosztów.
• Obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym - protokoły OT, PT.
5. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych:
• Wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.
• Ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a remont.
• Moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych jednostki.
• Utrata wartości środków trwałych.
• Księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia, porządkowanie.
6. Zasady amortyzacji środków trwałych:
• Obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych.
• Metody amortyzacji środków trwałych.
• Plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna.
• Amortyzacja uproszczona.
7. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – protokół MT.
8. Zasady likwidacji majątku - protokół LT.
9. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja.
10. Odpowiedzialność za majątek trwały w JSFP.
11. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu JST, budżetu zadaniowego JST, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków JST, współpracy JST z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 8 marca 2021 r.


UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.