• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Klasyfikacja budżetowa. Aktualne zagadnienia i problemy

online
KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie klasyfikacja budżetowa po wprowadzeniu ostatnich zmian. Podczas szkolenie omówione zostaną kluczowe z punktu widzenia finansów jst paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej popełniane błędy.

Ważne informacje o szkoleniu

Klasyfikacja budżetowa to specyficzne narzędzie do planowania, ewidencji i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych. Jej częste zmiany powodują wiele problemów interpretacyjnych w zakresie prawidłowego ustalania działów, rozdziałów i paragrafów, szczególnie dla dochodów i wydatków. Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad prawidłowego funkcjonowania klasyfikacji budżetowej, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w zakresie klasyfikacji. Szczególną uwagę podczas zajęć zwrócimy na najczęściej występujące błędy, wynikające z protokołów RIO i NIK m. in. dotyczących nieprawidłowości w stosowaniu Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Zagadnienia prawne będziemy omawiać w odniesieniu do przykładów z praktyki, tak by wskazać najczęściej pojawiające się trudności i problemy oraz przedstawić prawidłowy sposób postępowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Potwierdzisz, czy prawidłowo umiejscawiasz dochody i wydatki jednostki w działach i rozdziałach, również w związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).
• Upewnisz się, czy właściwie stosujesz paragrafy klasyfikacji budżetowej zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków, szczególnie tych inwestycyjnych, gdzie istotne są także nowe paragrafy związane z wydatkowaniem środków inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Rządowego Funduszu Polski Ład.
• Dowiesz się, kto ponosi odpowiedzialność w zakresie nieprawidłowego stosowania klasyfikacji budżetowej.
• Poznasz najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości z zakresu ewidencji księgowej wraz ze sposobami działań, mającymi na celu ich eliminację.
• Uzyskasz podczas zajęć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie ostatnich zmian związanych z modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów – przypomnienie.
2. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie – w związku ze SMUP.
3. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków – przypomnienie.
4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m. in.:

• Odsetki §090, §091, §092.
• Dochody majątkowe §077, §078, §087.
• Wpływy z różnych opłat §069, a §097.
• Inne m. in. §063, §064, §094, §095, §291 i §295, §666 i §669.
5. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m. in:
• Materiałów §421 a §422, §423, §424, §427, §430, §606.
• Oprogramowania §430 a §421, §443, §424.
• Umów o dzieło, zlecenia §417 a §427, §430, §409.
• Nagród konkursowych §419 a §304.
• Opłat za zagospodarowanie odpadów §430 a §452, §443.
• Świadczeń §311 a §302.
• Delegacji krajowych i zagranicznych §441 i §442.
• Ekspertyz §439.
• Tłumaczeń §438.
• Usług między jst §433.
• Energii §426.
• Usług zdrowotnych §428 a §430.
• Szkoleń §455, §470 i §430.
• Opłat komorniczych §461, a §443.
• Remontów §427 oraz §434 a §430 oraz kwestii remont, a ulepszenie §427 a §605.
• Wydatków inwestycyjnych §605, a zakupów inwestycyjnych §606.
6. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
7. Podsumowanie.
8. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 30 marca 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.