• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Funkcjonowanie Kas Zapomogowo – Pożyczkowych po zmianie przepisów

Ważne informacje o szkoleniu


Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian, jakie nastąpiły po uchwaleniu ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych z terminem dostosowującym zmiany w 2023 r. Ustawa zastąpiła rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. Na szkoleniu omówiony będzie zakres zmian wynikający z nowej ustawy ze wskazaniem na ostateczny termin zmian, zasady tworzenia, organizowania i działania KZP w jednostce oraz aspektów związanych z jej funkcjonowaniem, ewidencją, prowadzeniem księgowości, obowiązków pracodawcy wobec KZP, przetwarzaniem danych osobowych oraz sprawozdawczością i likwidacją. Uczestnicy otrzymają obszerny materiał szkoleniowy oraz przykładowy statut uwzględniający zmiany nowej ustawy oraz wzory dokumentów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zmian, jakie nastąpiły po uchwaleniu ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych z terminem dostosowującym zmiany w 2023 r.
• Wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem.
• Uczestnicy szkolenia otrzymają:

  •  Przykładową politykę rachunkowości.
  •  Przykładowe umowy pożyczki.
  •  Przykładowe wezwanie do zapłaty.
     
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w funkcjonowaniu kas zapomogowo – pożyczkowych – obligatoryjne terminy na dostosowanie ustawowych zmian.
2. Zasady tworzenia Kas Zapomogowo – Pożyczkowych.
3. Sposób uchwalenia statutu KZP i jego obligatoryjna treść. 
4. Wybór organów KZP oraz ich prawa i obowiązki.
5. Nadzór nad kasą.
6. Obowiązki zakładu pracy w związku z funkcjonowaniem kasy.
7. Członkostwo w KZP - prawa i obowiązki.
8. Środki finansowe KZP. 
9. Zasady udzielenia pożyczek. 
10. Polityka rachunkowości KZP. 
11. Sprawozdanie finansowe.
12. Używanie pieczęci w działalności KZP – zmiana zasad. 
13. Zasady przetwarzania danych.
14. Likwidacja KZP.
15. Międzyzakładowa KZP.
16. Możliwość obradowania zdalnego i podsumowanie.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do Członków Zarządów KZP, Członków Komisji Rewizyjnej KZP, księgowych prowadzących KZP, praktyków KZP oraz osób ich zastępujących, a także pracowników merytorycznych upoważnionych przez pracodawcę do wykonywania różnych czynności w obszarze funkcjonowania KZP. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych w sposób jasny i zwięzły. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 490 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 14 czerwca 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.