Elektronizacja zamówień publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Przedstawienie w sposób jak najbardziej praktyczny głównych zagadnień związanych z elektronizacją zamówień publicznych w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Omówienie regulacji prawnych dotyczących form komunikacji w postępowaniu, w szczególności:

 • komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem właściwości tych środków,
 • możliwości odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej,
 • obowiązków informacyjnych po stronie zamawiającego w zakresie komunikacji (warunków technicznych i organizacyjnych) oraz konsekwencji związanych z wyborem i użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej,
 • wskazanie czym jest postać a czym forma elektroniczna, jak weryfikować prawidłowość podpisu: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego, jakich formatów dokumentów można żądać od wykonawcy,
 • jak przygotować się technicznie i organizacyjnie, aby skutecznie komunikować się z wykonawcami i skutecznie otworzyć złożone w danym postępowaniu oferty.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.
 2. Zasada pisemności w postępowaniu.
 3. Komunikacja ustna.
 4. Możliwość w całości lub w części odstąpienia przez zamawiającego od użycia środków komunikacji elektronicznej.
 5. Wymagania odnoszące się do środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu.
 6. Zasady korzystania ze środków komunikacji elektronicznej.
 7. Obowiązki informacyjne po stronie zamawiającego w zakresie komunikacji. Praktyczne wskazówki dotyczące m.in. kształtowania postanowień SWZ.
 8. Sposób i tryb przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert, oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1 nowej ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wybór platformy: miniportal, e-zamówienia, platforma komercyjna.
 9. Wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych zawierających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 nowej ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 10. Właściwości dokumentu elektronicznego.
 11. Dokument elektroniczny a jego wizualizacja.
 12. Postać elektroniczna a forma elektroniczna.
 13. Formaty danych.
 14. Rodzaje podpisów elektronicznych wymaganych lub możliwych w postępowaniu o zamówienie publiczne: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty.
 15. Zasady przekazania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji.
 16. Katalogi elektroniczne.
 17. Wykorzystanie usługi eESPD udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych.
 18. Otwarcie ofert i sytuacje umożliwiające zmianę terminu otwarcia ofert.
 19. Odszyfrowanie oferty wykonawców.
 20. Weryfikacja prawidłowości podpisu.
 21. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu zawierające tajemnice prawnie chronione.
 22. Nowe reguły zwrotu wadium w formie niepieniężnej.
 23. Odpowiedzialność uczestników postępowania w związku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby koordynujące udzielanie zamówień publicznych w urzędzie, jednostce organizacyjnej, każdej instytucji publicznej stosującej PZP, osoby zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, osoby które chcą uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę w części dotyczącej sposobów komunikacji pomiędzy stronami a szczególnie zastosowaniem elektronicznych form prowadzenia postępowania, audytorów i kontrolerów, osób rozpoczynających pracę w dziedzinie prawa zamówień publicznych (pracowników merytorycznych) oraz osób rozpoczynjących pracę w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r.; członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; posiada bogate doświadczenie w zakresie ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998r. menedżer/doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce); w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskała certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w zakresie doradca i wykładowca; jest autorem i redaktorem książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne”, autorem „Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców” oraz wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym na łamach miesięczników Przetargi Publiczne, IT w administracji, IT Profesional; członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”; trener PZPGO; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 13 stycznia 2021 r.