• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Meldowanie cudzoziemców, ewidencja ludności - praktyczne stosowanie przepisów

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego wyjaśnimy najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące stosowania przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i meldowania cudzoziemców, nadawania numeru PESEL cudzoziemcom, w szczególności obywatelom Ukrainy oraz rejestracji danych cudzoziemców w ewidencji ludności. Prowadzący, praktyk, posiadający wieloletnie doświadczenie w kontroli organów gmin w zakresie przedmiotowego spotkania udzieli porad, które pomogą uniknąć błędów, ujawnianych podczas kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskanie niezbędnej wiedzy oraz praktyki stosowania przepisów na kanwie wybranych przypadków, najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów w zakresie prowadzenia ewidencji ludności, zwłaszcza meldowania i rejestracji danych cudzoziemców.
• Zdobycie porad i wskazówek od eksperta – praktyka, który od kilkunastu lat pracuje w organie nadzorującym gminy w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas kontroli.
• Rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie omawianych zagadnień.
• Wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
• Uczestnicy poznają odpowiedzi m. in. na poniższe pytania:

  • Na czym polega ewidencja ludności i w jaki sposób jest prowadzona? 
  • Jakie są zasady rejestracji i weryfikacji danych cudzoziemców w rejestrze PESEL? 
  • Jak prawidłowo nadawać nr PESEL oraz usuwać niezgodności danych? 
  • Na czym polega obowiązek meldunkowy i w jaki sposób powinien być realizowany?
  • Jak prawidłowo oceniać długość okresu legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce do zameldowania? 
  • Jak poprawnie nadawać oraz przywracać status UKR w trybie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady i aspekty praktyczne rejestracji danych w ewidencji ludności, ze szczególnym uwzględnieniem danych cudzoziemców.
2.  Nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim i cudzoziemcom, z urzędu i na wniosek. Tryb szczególny nadawania numeru PESEL przewidziany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Utrata i przywrócenie statusu UKR.
3. Wybrane zagadnienia dotyczące realizacji obowiązku meldunkowego, w tym sposoby dopełniania obowiązku meldunkowego, potwierdzanie pobytu w lokalu, meldowanie przez Internet i przez pełnomocnika.
4. Zgłoszenie meldunkowe budzące wątpliwości – kiedy meldować prostą czynnością materialno-techniczną, a kiedy rozstrzygać sprawę w drodze decyzji administracyjnej?
5. Meldowanie cudzoziemców:
 • zasady, dokumenty potwierdzające legalność pobytu i status cudzoziemca,
 • meldowanie obywateli Wielkiej Brytanii po „Brexicie”,
 • ustalanie okresu legalnego pobytu cudzoziemców w Polsce, zgłaszających się do zameldowania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • kwestie problemowe z zakresu meldunków, sprawiające trudności.
6. Analiza wybranych przypadków z praktyki.
7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast, realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i meldowania cudzoziemców.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 180 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, zrealizował wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin i miast.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 26 maja 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.