• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydawanie decyzji z zakresu pomocy społecznej w powiązaniu z przepisami procedury administracyjnej - nowe zagadnienia i wyzwania

Zapraszamy Państwa na szkolenie z KPA w pomocy społecznej, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z postępowaniem administracyjnym w OPS.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące prowadzenia postępowań i wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej. Podczas zajęć omówimy regulacje dotyczące ustawy o pomocy społecznej w kontekście przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także wybrane zagadnienia orzecznicze. Wskażemy najczęściej popełniane błędy proceduralne, skutkujące uchyleniem wydanych decyzji. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Ugruntowanie znajomości przepisów prawnych dotyczących świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – pokazanie ścieżek działania w procedurze administracyjnej, właściwego pouczania stron i uzasadniania decyzji administracyjnych.
 • Zapoznanie z zasadami ustalania sytuacji dochodowej osób, ubiegających się o pomoc, a także ustalania składu rodziny.
 • Poznanie najważniejszych zasad i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, niezbędnych do prowadzenia postępowań na gruncie ustawy o pomocy społecznej.
 • Wskazanie prawidłowego uzasadniania decyzji odmownych.
 • Omówienie sposobów weryfikacji decyzji ostatecznych, w tym rozłączności trybów z k.p.a., uchylania decyzji, jej zmiany czy wznowienie postępowania.
 • Poznanie najistotniejszych nowości orzeczniczych w zakresie zasiłku stałego i okresowego, zasiłku celowego, usług opiekuńczych, kierowania do domu pomocy społecznej i ustalania odpłatności.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na stwierdzenie świadczeń nienależnie pobranych i dochodzenie ich zwrotu.
 • Uzyskanie wskazówek dotyczących właściwego uzasadniania decyzji odmawiającej przyznania świadczenia, miarkującej wysokość świadczenia, czy przyznającej świadczenia, ale pouczającej, iż pomoc nie może przerodzić się w stałe źródło utrzymania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Znaczenie zasad ogólnych pomocy społecznej jako samodzielnej podstawy do przyznawania bądź odmowy przyznawania pomocy społecznej:

 • stosowanie w argumentacji uzasadnienia decyzji zasad ogólnych pomocy społecznej,
 • ocena możliwości i uprawnień strony do samodzielnego funkcjonowania,
 • wpływ innych świadczeń na pomoc społeczną, w tym 500 „plus”.

2. Znaczenie zasad Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach pomocy społecznej.
3. Zasady postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej – przetwarzanie danych, powiązanie z RODO i k.p.a. 
4. Właściwość organu – szczególne regulacje ustawy o pomocy społecznej.
5. Przyjmowanie wniosku składanego przez stronę w zakresie różnych żądań – wycofywanie części żądań na etapie wywiadu środowiskowego lub przed wydaniem decyzji, łączenie rożnych żądań w jednej decyzji administracyjnej, prawidłowe zapisy w wywiadzie lub w protokole w ośrodku.
6. Ustalanie sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc:

 • sporne elementy dochodu,
 • obliczanie dochodu dla osoby samotnie gospodarującej i dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym – kwestionowanie oświadczeń strony o samotnym lub wspólnym gospodarowaniu,
 • właściwe zapisy w wywiadzie środowiskowym dotyczące ustalenia samotnego lub wspólnego gospodarowania, zgłaszania zmian dochodowych,
 • dochód z gospodarstwa rolnego,
 • dochód utracony,
 • dochód należny, dochód uzyskany,
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego, dotyczącego ustalenia dochodu przy czynnym udziale strony postępowania oraz przy braku współpracy strony postępowania.

7. Ustalanie składu rodziny samotnego lub wspólnego gospodarowania.
8. Konstruowanie decyzji związanej i uznaniowej - różnice gdy wydajemy decyzje i rozstrzygamy o żądaniu strony:

 • uzasadnienie decyzji odmawiającej przyznania świadczenia,
 • uzasadnienie decyzji miarkującej wysokość świadczenia,
 • uzasadnienie decyzji przyznającej świadczenia, ale pouczającej, iż pomoc nie może przerodzić się w stałe źródło utrzymania – argumentacja i wskazania na przyszłość.

9. Nowości orzecznicze:

 • wydawanie decyzji o zasiłku stałym i okresowym,
 • przyznawanie usług opiekuńczych,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za dps,
 • zasiłki celowe.

10. Wstrzymywanie wypłaty świadczeń.
11. Prawidłowe nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
12. Sposoby weryfikacji decyzji ostatecznych w świetle ustawy o pomocy społecznej – rozłączność trybów z k.p.a., uchylanie decyzji, zmiana, wznowienie postępowania.
13. Stwierdzanie świadczeń nienależnie pobranych i dochodzenie ich zwrotu - prawidłowa procedura postępowania.
14. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, prowadzący postępowania z zakresu pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 maja 2023 r.