Praktyczne aspekty funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które ma na celu usystematyzowanie zasad pracy Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących sposobu realizowania przez nie zadań, wynikających z przepisów prawnych oraz z wyników kontroli RIO, NIK.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie najważniejszych kwestii dotyczących zasad działania GKRPA, zakresu działania komisji, organizacji jej prac, ochrony danych osobowych.
 • Wskazanie zasad i procedury kontroli punktów sprzedaży alkoholu, weryfikacji oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Poznanie aktualnych wytycznych dotyczących pracy komisji w związku ze stanem epidemii COVID.
 • Możliwość uzyskania praktycznych porad i  wskazówek dotyczących bieżącej pracy w GKRPA, problematyki z zakresu prawidłowego wydawania środków pochodzących z „opłaty korkowej” w celu ustrzeżenia się przed nieprawidłowościami w bieżącej pracy jak i w przypadku kontroli.
 • Wymiana doświadczeń, konsultacje z ekspertem - praktykiem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zakres działania komisji w kontekście ustawowych zadań własnych gminy.
 2. Organizacja pracy komisji,na co zwrócić uwagę planując posiedzenia oraz pracę w terenie.
 3. Ochrona danych osobowych w komisji - komu i kiedy udostępniać, od kogo można uzyskać, jak i gdzie przechowywać?
 4. Rozmowy motywacyjne prowadzone w komisji - z kim, kiedy, jak, jaki jest cel, jak zebrać informacje potrzebne do rozmowy?
 5. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych krok po kroku.
 6. Zasady wydatkowania środków alkoholowych, czyli jak uzasadnić wydatek podczas kontroli RIO i NIK-u?
 7. COVID-19 - aktualne wytyczne w kontekście działania komisji.
 8. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radni, kadra kierownicza i pracownicy jst i ośrodków pomocy społecznej, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik PARPA, certyfikowany specjalista z zakresu profilaktyki społecznej, praktyk- członek kilku komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoleniowiec z 15 letnim doświadczeniem, przeszkolił ponad 500 komisji w Polsce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 19 kwietnia 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.