Pomoc społeczna. Zmiany w 2021 roku oraz prawidłowa realizacja świadczeń z pomocy społecznej

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom OPS, którego przedmiotem będą najnowsze zmiany przepisów dotyczących pomocy społecznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy zajęć w praktyczny sposób dowiedzą się co się zmienia w pomocy społecznej w 2021 r. i poznają wpływ nowych regulacji prawnych na sytuację pracowników socjalnych oraz udzielanie świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto uzyskają wiedzę na temat możliwych rozwiązań najczęstszych problemów w zakresie realizacji świadczeń z pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno‐prawnych w pomocy społecznej, wprowadzanych w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
• Podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań ustawowych i udzielania wsparcia osobom i rodzinom ubiegającym się lub korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej.
• Podwyższenie kompetencji uczestników szkolenia przyczyniające się do poprawy jakości i efektywności realizowanych obowiązków.
• Szkolenie poparte przykładami z praktyki funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej i udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
• Możliwość zadawania pytań i dyskusji z prowadzącym w czasie rzeczywistym szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

I. Najnowsze regulacje w przepisach o pomocy społecznej w zakresie m.in.:
1. Pracowników socjalnych:
• Wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników socjalnych.
• Pomocy psychologicznej dla pracowników w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających ich życiu lub zdrowiu w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
• Dodatku za pracę w terenie.
• Zwiększenia kwoty dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego za pracę w terenie.
• Dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracownika socjalnego.
• Ścieżki awansu zawodowego dla pracowników socjalnych.
• Przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej.
2. Kar za nielegalne placówki:
• Podwyższenia i zróżnicowania wysokości kar za nielegalne prowadzenie działalności.
• Zwiększenia kar pieniężnych za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych.
3. Dochodu:
• Definicji dochodu.
• Zmiany terminu weryfikacji kryteriów dochodowych.
4. Świadczeń pieniężnych: zmiany maksymalnej wysokości zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej i przeznaczenia zasiłku celowego na pokrycie kosztów ogrzewania.
5. Świadczeń niepieniężnych i procedury udzielania świadczeń:
• W zakresie wymagań kwalifikacyjnych dla opiekunów zatrudnionych w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni.
• Możliwości przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym – z mocą wsteczną.
• Zniesienia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych w trybie dziennym w ŚDS.
• Możliwości wspólnego kierowania – do jednego DPS – członków rodziny.
• Nowych regulacji mających zastosowanie w sprawie błędnego ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia niepieniężne.
• Ustalenia właściwości miejscowej gminy dla osób przebywających w prywatnych domach opieki lub placówkach całodobowych.
• Ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS od osób obowiązanych – w zakresie zwolnień i przerzucenia w związku z tym ciężaru ponoszenia kosztów odpłatności na pozostałe osoby obowiązane.
• Ustalenia maksymalnej granicy potrąceń na świadczeniach z pomocy społecznej.
• Podjęcia zawieszonego postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego w przypadku powzięcia przez organ wiadomości o wydaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
• Praw i obowiązków pracowników i ośrodków uczestniczących w zawieraniu kontraktu socjalnego z osobą bezdomną.
• Innych zmian zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązujących w dacie szkolenia.
II. Aktualne problemy realizacji świadczeń z pomocy społecznej:
1. Ustalanie sytuacji strony postępowania w stanie epidemii COVID -19.
2. Przedłużanie prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności w epidemii COVID-19.
3. Ustalanie odpłatności osób obowiązanych za pobyt mieszkańca w DPS.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy organów nadzoru i kontroli z zakresu realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, wieloletnim doświadczeniem jako pracownik socjalny i kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dydaktyk w obszarze pracy socjalnej; ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i administracji publicznej. Od wielu lat specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Na bieżąco śledzi zmiany przepisów i podnosi kompetencje zawodowe. Od 10 lat prowadzi szkolenia umożliwiające uczestnikom praktykowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Współautorka ogólnopolskich publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Konsultantka i doradczyni merytoryczna wybranych ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl  do 1 kwietnia 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.