• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona zdrowia psychicznego w praktyce OPS

online
KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom socjalnym, którego przedmiotem będzie praca z osobami chorymi psychicznie, lub niepełnosprawnymi intelektualnie w praktyce jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, które pozwolą na doskonalenie umiejętności prowadzenia postępowań dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie w świetle przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw. Podczas zajęć omówimy zagadnienia prawne i przedstawimy praktyczne problemy, najczęściej pojawiające się w pracy przedstawicieli pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu regulacji prawnych dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie.
• Doskonalenie umiejętności praktycznych do prowadzenia postępowań w sprawach zabezpieczenia praw osób z zaburzeniami psychicznymi lub/ i osób niepełnosprawnym intelektualnie.
• Zdobycie niezbędnej wiedzy do udzielania optymalnego wsparcia z zakresu zabezpieczenia społecznego tym osobom.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym m.in. wyciągu z przepisów, tez z orzecznictwa administracyjnego, studiów przypadków, przykładów pism i dokumentów.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.
• Udział w dyskusji i wymianie doświadczeń.

zwiń
rozwiń
Program

1. Katalog aktów prawnych regulujących organizację ochrony zdrowia psychicznego.
2. Status osoby chorej psychicznie i niepełnosprawnej intelektualnie w postępowaniu w sprawach administracyjnych i cywilnych.
3. Uregulowania prawne w obszarze ubezwłasnowolnienia, ustanowienia opieki prawnej, kurateli.
4. Rola ośrodka pomocy społecznej w sprawach powołania opiekuna prawnego, kuratora.
5. Wybrane zagadnienia z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

• Odmowa leczenia psychiatrycznego.
• Badanie psychiatryczne a zgoda pacjenta.
• Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.
• Leczenie na oddziale psychiatrycznym.
• Umieszczenie osoby w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bez jej zgody.
• Umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej bez jej zgody.
• Podstawy i granice zastosowania przymusu bezpośredniego.
6. Rola OPS/CUS, zadania i obowiązki pracowników socjalnych w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych dotyczących udzielania świadczeń osobie chorej psychicznie lub niepełnosprawnej intelektualnie, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej, skierowania do środowiskowego domu samopomocy i innych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych, inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert funduszy unijnych w dziedzinie integracji społecznej i zatrudnienia, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autorka ogólnopolskich publikacji i poradników merytorycznych z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny, zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka merytoryczna wybranych ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 11 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.