• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dokumentacja i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych. Aspekty praktyczne i problematyczne

KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Przy zgłoszeniu na szkolenie do 30 kwietnia 2024 r. cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną kompleksowo omówione praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

Ważne informacje o szkoleniu

Na szkoleniu w sposób praktyczny i rzeczowy przybliżona zostanie problematyka związana z realizacją znowelizowanych zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i rozporządzenia w sprawie procedury oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty. Ekspert w skrócie omówi podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy domowej, samo pojęcie przemocy domowej, podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty oraz szczegóły związane z wypełnianiem nowego formularza „Niebieskiej Karty”. Przedstawi rolę i zadania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych oraz przeanalizuje dokumentację i monitorowanie procedur związanych z Niebieską Kartą. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności przydatne podczas postępowań kontrolnych wojewody, dowiedzą się jak usprawiedliwiać nieobecności na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, poznają zagadnienia związane z osobami małoletnimi w kontekście procedury Niebieskiej Karty oraz rolę i zadania Grup Diagnostyczno-Pomocowych. Poznają zasady dokumentowania działań w ramach procedury NK, przetwarzania danych osobowych oraz zamykania procedury NK przez Grupy Diagnostyczno-Pomocowe i Zespoły Interdyscyplinarne.
Prowadzący – praktyk, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, odpowie na pytania uczestników oraz wyjaśni kwestie sporne i problematyczne związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z rozwiązaniami prawnymi, ujętymi w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz rozporządzeniu w sprawie procedury oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty.
 • Praktyczne wyjaśnienie zmian prawnych i ich wpływu na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 • Wskazanie sposobów wykonywania zadań przez Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Diagnostyczno-Pomocowe.
 • Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty.
 • Poznanie dobrych praktyk w zakresie wdrażania i realizacji nowych przepisów ustawy, na przykładzie miasta Lublina.
 • Przedstawienie i omówienie wzorów dokumentacji gromadzonej przez Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Diagnostyczno-Pomocowe.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji podczas szkolenia kwestii problematycznych, pojawiających się w praktyce stosowania znowelizowanych przepisów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy domowej.
 2. Pojęcie przemocy domowej.
 3. Rola i zadania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych.
 4. Dokumentacja i monitorowanie procedur Niebieskie Karty, jako zadanie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 5. Role i zadania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 6. Usprawiedliwianie nieobecności na posiedzeniu Zespołu (formy, zasady, terminy, dokumentacja).
 7. Podmioty, w tym nowe, uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty.
 8. Niebieska Karta – „A”. Omówienie zasad wypełnienia nowego formularza.
 9. Osoby małoletnie a procedura NK po zmianie ustawy.
 10. Pojęcie osoby stosującej przemoc domową.
 11. Powołanie i zadania Grupy Diagnostyczno – Pomocowej.
 12. Upoważnienie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do podejmowania uchwał w sprawie powołania, poszerzenia i zmiany składu Grup Diagnostyczno – Pomocowych.
 13. Protokół odstąpienia od dalszych działań, w związku z niepotwierdzeniem stosowania przemocy domowej.
 14. Protokół z pierwszego posiedzenia GDP, celem rozwiązania problemu związanego z wystąpieniem przemocy domowej.
 15. Skierowanie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym lub programie psychologiczno-terapeutycznym osoby stosującej przemoc domową.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej, przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych iich zastępcy, sekretarze ZI, koordynatorzy Grup Diagnostyczno-Pomocowych, funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi, przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, GKRPA, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych, wszystkie osoby związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Z wykształcenia socjolog (UMCS w Lublinie). Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej. Od wielu lat Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Od ponad 20 lat kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej i procedury Niebieskie Karty. Trener szeregu szkoleń z zakresu przeciwdziałaniu przemocy domowej i realizacji procedury Niebieskie Karty m.in. dla pracowników pomocy społecznej, oświaty, kuratorskiej służby sądowej. W uznaniu za znaczący wkład w koordynowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych służących przeciwdziałaniu przemocy dwukrotnie odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem Unii Lubelskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. UWAGA! Przy zgłoszeniu na szkolenie do 30 kwietnia 2024 r. cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 maja 2024 r.