• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc „de minimis” – aktualny stan prawny

Ważne informacje o szkoleniu

Gmina realizuje zadania, które wynikają z zapisów art. 122 ustawy prawo oświatowe, dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zgodnie z tą ustawą pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przysługuje dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów. Zapraszamy na spotkanie wszystkie osoby, które chciałyby usystematyzować i utrwalić wiedzę z zakresu dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników. Uczestnicy, którzy wezmą udział w zajęciach w formule stacjonarnej ugruntują również swoją wiedzę z zakresu przepisów procedury wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, a także pomoże m.in. w ustaleniu prawidłowych kwot dofinansowania w związku z waloryzacją świadczeń. Szkolenie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu i konsultacji z ekspertem problematycznych kwestii oraz wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • przedstawienie aktualnego stanu prawnego obowiązującego na dzień realizacji szkolenia;
  • zapoznanie uczestników z problemami związanymi z wypełnianiem formularzy, a także przedstawienie kwestii dotyczących wzoru nowego zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis;
  • omówienie spraw związanych z aspektem pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących dofinansowania, zawieszania i zakończenia działalności oraz ich statusie w kontekście przepisów o pomocy de minimis;
  • przedyskutowanie kwestii ukierunkowanych na wymagania związane z wymaganymi dokumentami do wniosku, jego poprawności, a także udzielenie pomocy prawnej uczestnikom;
  • wyjaśnienie pojawiających się problemów w zakresie waloryzacji świadczenia wypłacanego pracodawcy w związku z kształceniem młodocianych pracowników.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Aktualny stan prawny w szczególności omówienie ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzenia wykonawcze.
2.  Zmiany w wysokości dofinansowania dla niektórych zawodów - kiedy wypłacamy 10000 zł.
3.   Problemy praktyczne dotyczące egzaminów zdawanych przez młodocianych- „nowa” definicja rzemieślnika.
4.  Stosowanie ustawy o rzemiośle przy ustalaniu statusu pracodawcy - m.in. spółki rzemieślnicze.
5. Waloryzacja świadczeń – jakie kwoty dofinansowania obowiązują w 2023 r..
6.  Problemy praktyczne z waloryzacją świadczeń m.in. decyzje wydane w 2022 r. a nie wypłacone. 
7.   Zakres informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc „de minimis”.
8.  Sposób wypełnienia informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis:
- część formularza dotycząca sytuacji ekonomicznej podmiotu (część B), część formularza dotycząca działalności gospodarczej podmiotu (część D), formularz dotyczący pomocy otrzymanej (część E).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin oraz jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, a także wszystkie osoby zainteresowane powyższym tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca uniwersytetu wrocławskiego oraz uniwersytetu opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka. Ośrodek FRDL OKST we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 43.

Cena: 489 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 marca 2023 r.