Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2021 roku. Problemy, praktyki, wymiana doświadczeń, orzecznictwo

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione procedury wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. ze wskazaniem ostatnich nowelizacji i najnowszych zmian. Omówione zostanie również nowe rozporządzenie RM dot. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość rozwiązania problemów praktycznych, z którymi się borykają w swoich jednostkach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. z wskazaniem zmiany procedury od 1.01.2017 r. wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji,
 • Omówienie dużej nowelizacji ustawy z 24.09. 2019 r. oraz ostatnich zmian,
 • Nowe rozporządzenie,
 • Omówienie przepisów procedury administracyjnej (KPA) stosowanych przy prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji środowiskowej (ze wskazaniem przepisów KPA stosowanych wprost, oraz „odmienności” proceduralnych typowych dla postępowania środowiskowego),
 • Rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, dyskusja.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne
2. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018).
3. Duża nowelizacja ustawy z 24.09 2019 r.:

 • przepisy przejściowe do nowelizacji,
 • zmiana właściwości organów dot. inwestycji gminnych,
 • zmiany dot. działania organów opiniujących i uzgadniających w procesie wydawania decyzji,
 • zmiany dot. załączanej do wniosku dokumentacji,
 • zmiany dot. ustalania kręgu stron postępowania,
 • zmiany proceduralne dot. m.in. obwieszczeń, nieuregulowanego stanu prawnego, umarzania i zawieszania postępowania, z naciskiem na odstępstwa od zasad kpa,
 • zmiany dot. kontroli nad prawidłowością wydanych decyzji,
 • zmiany dot. prowadzenia inwestycji budowlanych (zmiany wprowadzone w ustawie prawo budowlane),
 • zmiany w ustawie poś,
 • zmiany dot. soos,
 • zmiany dot. procedury transgranicznej,
 • nowe rozporządzenie RM dot. przedsięwzięć-wraz z omówieniem przepisów przejściowych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, miast, starostw- wydziały/referaty środowiska, inwestycji; pracownicy urzędów marszałkowskich - wydziały środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE, pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska - wydziały/referaty ocen oddziaływania na środowisko oraz NATURY2000, pracownicy Wód Polskich - RZGW i Zarządów Zlewni, pracownicy inspekcji sanitarnej oraz WIOŚ- pracownicy zajmujący się procedurą lub którym te zagadnienia są potrzebne przy wykonywaniu obowiązków służbowych, inwestorzy - podmioty prywatne i publiczne (np. jednostki drogowe), specjaliści ds. ochrony środowiska. Zapraszamy osoby reprezentujące różne organy i jednostki celem prowadzenia dyskusji „z różnych punktów widzenia” i wypracowanie tzw. Dobrych praktyk w stosowaniu tych przepisów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 275 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 13 stycznia 2021 r.