Zamówienia Publiczne w instytucjach kultury. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu unijnego

Ważne informacje o szkoleniu

Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu unijnego wiąże się z koniecznością realizacji wielu czynności wymaganych przepisami prawa, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Szkolenie przedstawi kompleksową analizę problematyki zamówień publicznych udzielanych przez instytucje kultury w odniesieniu do nowego brzmienia ustawy Prawo zamówień publicznych. Specyfika funkcjonowania instytucji kultury jest na tyle charakterystyczna, że zakupy przez nie realizowane rządzą się swoimi odmiennymi od standardowych regułami. Wynika to z wyłączenia kulturalnego, które pozwala nabywać usługi i dostawy z zakresu działalności kulturalnej na uproszczonych zasadach niemal do 950 000 złotych netto. Jednocześnie agregowanie zamówień nie jest jednoznaczne - rekwizyt rekwizytowi nierówny.
Prowadząca szkolenie, dzięki bogatemu doświadczeniu w stosowaniu nowej ustawy PZP w procedurach zamówień wskaże gdzie najczęściej popełniamy błędy i gdzie powstają nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie kluczowych zmian w Prawie zamówień publicznych.
• Omówienie proceduralnych aspektów prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w instytucjach kultury. 
• Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie wprowadzanych zmian.

zwiń
rozwiń
Program

1. Plan postępowań oraz czynności poprzedzające wszczęcie postępowania.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Szacowanie wartości zamówienia.
4. Formułowanie SWZ, w tym warunki udziału w postępowania oraz dokumentów podmiotowych i przedmiotowych. 
5. Wszczęcie postępowania.
6. Dokumentowanie przebiegu postępowania.
7. Ogłoszenie o zamówieniu i jego zmiany – zasady sporządzanie, miejsce publikacji i ważne elementy.
8. Pytania i odpowiedzi wraz ze zmianami SWZ.
9. Otwarcie ofert:
• Obowiązki informacyjne dla Prezesa UZP oraz dla Wykonawców – zasady sporządzania i przekazywania. 
10. Badanie i ocena ofert.
• Wezwania do uzupełnień przedmiotowych środków dowodowych.
• Wezwania do wyjaśnień i uzupełnień.
• Badanie rażąco niskiej ceny.
• Wezwania do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
11. Wybór oferty najkorzystniejszej.
12. Odrzucenie ofert.
13. Umowa i jej zawarcie:
• Obowiązki Zamawiającego i najczęstsze błędy.
14. Ogłoszenie o wyniku postępowania, ogłoszenie o wykonaniu umowy, raport z wykonania umowy.
15. Środki ochrony prawnej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób realizujących procedury zamówień publicznych, pracowników odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów w jednostce, głównych księgowych, kierowników administracyjnych w państwowych i samorządowych instytucjach kultury. Szkolenie proponowane jest również dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie i przekazanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2015-2019 pracowniczka samorządowej instytucji kultury praktyk, członek wielu komisji przetargowych realizujących zamówienia na dostawy i usługi sprzętu specjalistycznego, specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców realizujących projekty dofinansowane w ramach programów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas przeprowadziła ponad 150 przetargów w trybie ustawy PZP. Aktualnie współpracuje z licznymi kancelariami prawnymi jako of counsel w zakresie zamówień publicznych. W latach 2010 -2015 wykładowca akademicki na studiach prawa, administracji i ekonomii w zakresie publicznego prawa gospodarczego oraz zamówień publicznych, jak również studiach podyplomowych Prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, współpracownik Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. Autorka wielu publikacji dot. zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 19 maja 2022 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.