Wdrożenie efektywnego i prostego mechanizmu ochrony sygnalistów w sektorze samorządowym

Ważne informacje o szkoleniu

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nakłada na podmioty publiczne, w tym samorządy, obowiązek wdrożenia systemu raportowania naruszeń oraz ochrony sygnalistów. Termin na wdrożenie Dyrektywy został wyznaczony na 17 grudnia 2021 roku. Obecnie trwają pracę nad rządową ustawą poświęconą sygnalistom. Oznacza to, że już wkrótce przepisy te staną się częścią krajowego porządku prawnego. Znajomość wymogów wynikających z Dyrektywy usprawni wdrożenie efektywnego i prostego systemu. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma kompleksowe wytyczne w zakresie wdrożenia przystępnego mechanizmu ochrony sygnalistów dla organizacji „krok po kroku” wraz z opisem prowadzenia postępowań wyjaśniających.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie wiedzy w zakresie prawidłowego wdrożenia procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń w ramach danej instytucji, ochrony sygnalistów.
  • Zapoznanie się z poszczególnymi etapami wewnętrznego raportowania naruszeń.
  • Otrzymanie kompleksowych materiałów obejmujących schemat wdrożenia, przykładową procedurę i mechanizm prowadzenia postępowań wyjaśniających.
zwiń
rozwiń
Program

I. Informacje wprowadzające – prosty, tani i efektywny system w organizacji jest możliwy:

1. Wyjaśnienie kluczowych pojęć: sygnalista, whistleblowing, działania odwetowe, dobra wiara, kanały zgłoszeń, incydent.

2. Korzyści wynikające z whistleblowingu.

3. Sygnalista jako część systemu compliance - wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.

4. Podstawa prawna: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przyszła ustawa wdrażająca normy zawarte w Dyrektywie 2019/1937.

5. Postępy w polskiej ustawie o ochronie sygnalistów – ochrona sygnalistów na gruncie nowych przepisów.

II. Minimalne obwiązki wynikające z Dyrektywy 2019/1937 w kontekście sektora samorządowego:

1. Cel Dyrektywy.

2. Zakres podmiotowy – jakich podmiotów dotyczą nowe regulacje?

3. Sygnalista w sektorze publicznym – specyfika (podległość służbowa, lojalność pracownicza, obawy przed stygmatyzacją, lokalne uwarunkowania).

4. Zakres przedmiotowy – jakie naruszenia mogą być raportowane?

5. Kanały dokonywania zgłoszeń: wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne.

6. Sygnalista anonimowy – wyzwanie dla organizacji.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza administracji publicznej, w tym jst i ich jednostek organizacyjnych, sekretarze, skarbnicy, przewodniczący rad, inspektorzy ochrony danych osobowych, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, radcy prawni, pracownicy administracji samorządowej i państwowej powołani do pełnienia funkcji sygnalistów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 305 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 16 sierpnia 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.