• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wdrażanie dostępności w praktyce - poziom zaawansowany. Kurs dla koordynatorów dostępności

online
KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

17, 18, 20 kwietnia 2023 r. Kurs każdego dnia w godzinach 10:00-14:00

Ustawa o dostępności rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w trzydniowym kursie dedykowanym koordynatorom ds. dostępności. Proponowane zajęcia to kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu dostępności. Głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności i wiedzy praktycznej z zakresu wdrażania przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności – dzięki wiedzy, przekazanej od ekspertów - praktyków. Podczas trzech dni krok po kroku przejdziemy przez zagadnienia, z którymi na co dzień zmierzają się koordynatorzy. Zajęcia zaczniemy od omówienia analizy aspektów wdrażania dostępności: audytu dostępności, planów poniesienia dostępności, monitoringu.  Wskażemy, jak przeprowadzać audyt dostępności, jak przygotowywać plany podniesienia dostępności i monitorować wdrożenie działań, mających na celu zapewnienie dostępności w jednostce. II dnia szczegółowo przeanalizujemy kwestie związane z dostępnością cyfrową – zapewnieniem dostępności treści publikowanych na www i przygotowywanych dokumentów. Ostatniego dnia zajęć omówimy zagadnienia związane z postępowaniem skargowo-wnioskowym o zapewnienie dostępności: procedurą obsługi wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej. Szkolenie ma charakter praktyczny, podczas którego znajdą Państwo czas na wymianę doświadczeń i inspiracji w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w podmiotach publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia audytu dostępności w podmiocie publicznym, w tym prowadzenia pomiarów, sporządzania raportów wraz z rekomendacjami, które są szczególnie ważne w rzetelnym przygotowaniu planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
• Poznanie konkretnych rozwiązań w zakresie wdrażania dostępności pełnej i dostępu alternatywnego w indywidualnych przypadkach.
• Wskazanie zasad modyfikacji planów na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
• Omówienie wykorzystania poszczególnych elementów w publikowanych treściach w ramach standardu WCAG (nagłówki, tekst, struktura, kontrast, skalowanie, zmiana kolorów, zasady tworzenia linków, grafika, multimedia, tabele).
• Poznanie oprogramowania i urządzeń wspomagających w kontekście standardu WCAG tj. czytnik ekranu dla niewidomych i programu powiększającego dla użytkowników słabowidzących.
• Rozwój umiejętności redagowania dostępnych treści/komunikatów internetowych zgodnie z obowiązującym standardem WCAG.
• Poznanie zasad tworzenia dokumentów w programach Word, Excel, PDF w tym zaawansowane działanie w Adobe Acrobat Pro.
• Zdobycie wiedzy na temat tworzenia transkrypcji i nagrań video na potrzeby publikacji internetowej w YouTobe.
• Poznanie zasad wdrażania procedur niezbędnych w celu spełnienia warunków w UzD m.in. procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, procedury obsługi osób ze szczególnymi wnioskami, procedura obsługi wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej.
• Przedstawienie procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, procedury obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami.
• Zdobycie umiejętności przygotowania konkretnych wytycznych, zapisów w umowach stosowanych w zamówieniach publicznych, dotyczących zapewniania dostępności- przykłady zapisów w OPZ, omówienie przykładów.
• Rozwój wiedzy na temat postępowania skargowego.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień 1.
17.04.2023 – Praktyczne wdrażanie dostępności.

1. Przeprowadzanie audytów dostępności.
2. Metodyka samodzielnego badania stanu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
3. Narzędzia potrzebne do przeprowadzenia audytów, sposoby prowadzenia pomiarów.
4. Sporządzanie raportu z audytu wraz z rekomendacjami.
5. Audytowanie przestrzeni – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wirtualnych materiałów.
6. Tworzenie planu podniesienia dostępności w urzędzie.
7. Monitoring i wdrażanie dostępności w urzędzie.
8. Plan podnoszenia dostępności.
9. Współpraca koordynatora z innymi osobami w urzędzie.
10. Odpowiedzi na pytania uczestników, analiza indywidualnych przypadków.
Dzień 2.
18.04.2023 – Dostępność cyfrowa.

1. Rodzaje niepełnosprawności. Rozpoznawanie barier w świecie cyfrowym i nie tylko. Analiza przypadku.
2. Dostępna strona internetowa. Wymagania WCAG 2.1 – samo audytowanie serwisu.
3. Omówienie wymagań, wskazanie poprawności i błędów.
4. Technologie asystujące: Wprowadzenie; Lupa; Czytnik NVDA; Aplikacje mobilne, badanie kontrastu CCA.
5. Jak tworzymy dostępne cyfrowo dokumenty w pakiecie biurowym: Word; Excel;PDF; Power Point? Wykład.
6. Adobe Acrobat Pro – działanie na profesjonalnym programie do tworzenia dostępnych cyfrowo treści w PDF.
7. Jak stworzyć lub wybrać grafikę bez naruszenia praw autorskich? Praca na wybranych grafikach i zdjęciach: poprawna praca na pliku, zagadnienie opisu alternatywnego – jak go poprawnie wykonać?
8. Wideo jako nośnik informacji z uwzględnieniem transkrypcji – działanie na YouTobe i Davinci Resolve (oprogramowanie ogólnie dostępne).
Dzień 3
20.04.2023 – Procedury i postępowanie skargowe w zapewnianiu dostępn
ości.
1. Procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami:
a) Analiza szczególnych potrzeb w procesie ewakuacji – rekomendacja rozwiązań.
b) Przykład procedury ewakuacji – poznanie jej poszczególnych elementów.
2. Procedura obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami:
a) Zakres procedury.
b) Sposób opisywania procesu obsługi w procedurze.
c) Przykłady procedur.
3. Obsługa wniosków o zapewniania dostępności.
4. Procedura skargowa.
5. Dostępność w zamówieniach publicznych:
a) Praktyczne zastosowanie art. 4 ust. 3 UzD oraz art. 100 ust. 1 ustawy z 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych.
b) Przykłady zapisów w OPZ.
6. Podsumowanie szkolenia.
Szkolenie oprócz część wykładowej będzie zawierało elementy praktyczne w postaci ćwiczeń, dyskusji, burzy mózgów. Podczas szkolenia zostaną omówione case study związane z realizacją przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Zajęcia zakończymy testem sprawdzającym wiedzę.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Ekspert ds. dostępności, trener, audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności. (Dzień I).

Trener  2 - Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył studia na kierunku Bezpieczeństwo Informacji w Administracji i Biznesie. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez TUV NORD. Audytor wewnętrzny Systemu Jakości PN-EN ISO/IEC 90001 wydany przez PCC Cert. Audytor i szkoleniowiec WCAG 2.1 dla sektora publicznego oraz biznesu. Trener i wykładowca z długoletnim doświadczeniem, propagator dostępności cyfrowej. (Dzień II).

Trener  3 – Ekspertka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, koordynuje przeprowadzanie audytów dostępności, audytorka dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, trenerka. Współautorka programów szkoleniowych i publikacji związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami. Konsultantka merytoryczna w procesie aktualizacji Standardu Dostępności dla POZ dla Ministerstwa Zdrowia. Konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. (Dzień III).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 890 zł netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 11 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.