• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Jak prowadzić?

online
KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Rejestr umów wprowadzany przez Ministerstwo Finansów ostatecznie od 2024 roku jest narzędziem, którego budzi wątpliwości interpretacyjne i kontrowersje wśród jednostek sektora finansów publicznych. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie tego nowego zagadnienia w jsfp, a dotyczącego rejestracji umów, który ma być prowadzony przez jednostki sektora publicznego na podstawie art. 34a ustawy o finansach publicznych. Podczas zajęć zapoznanym uczestników z aktualnym brzmieniem regulacji, z zasadami prowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Zagadnienia omawiane będą w powiązaniu z zagadnieniami z otoczenia regulacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej i RODO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie i poznanie podstaw prawnych prowadzenia rejestru.
• Omówienie i wskazanie treści rejestru umów.
• Analiza rejestru umów na tle dostępu do informacji publicznej.
• Wskazanie i poznanie ograniczeń w zakresie udostępniania informacji w rejestrze ze względu na prywatność, ochronę danych osobowych, tajemnice.
• Zdobycie wiedzy o zakresie publikowanych informacji. Odpowiemy na pytania:
- Od kiedy należy prowadzić rejestr umów?
- Od jakiej kwoty rejestrujemy umowy?
- Jakie umowy podlegają rejestracji?
- Jakie informacje powinny znaleźć się w rejestrze umów?
- Jaka jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru umów?

zwiń
rozwiń
Program

1. Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych – podstawy prawne funkcjonowania.
2. Analiza aktualnych przepisów i wskazówki dotyczące nowelizacji ustawy o finansach publicznych – omówienie zmian.
3. Terminy istotne dla prowadzenia rejestru umów.
4. Rejestr umów jako system informatyczny – zagadnienia podmiotowe, podział ról, status administratora na gruncie RODO.
5. Kto i w jaki sposób prowadzi rejestr umów.
6. Co oznacza powszechność dostępu do rejestru.
7. Jak dokonywać kategoryzacji umów w jsfp, aby ułatwić proces ich ujawniania w rejestrze oraz zapewnienie udostępniania umów w trybie dostępu do informacji publicznej.
8. Które umowy mają być ujawniane w rejestrze umów – materialne i formalne kryteria kwalifikacji umowy jako podlegającej udostępnieniu.
9. Formy zawarcia oraz rodzaje umów według przepisów kodeksu cywilnego jako element ustaleń przy ujawnianiu informacji w rejestrze umów.
10. Zakres danych umieszczanych w rejestrze umów.
11. Aktualizacja statusu umowy w rejestrze – zmiany, aneksy, rozwiązania, wygaśnięcia, itp.
12. Treść rejestru umów. Jakie informacje są przedmiotem rejestru?
13. Rejestr umów a procedury dostępu do informacji publicznej.
14. Informacje w rejestrze o stronach umów, przedstawicielach – co to oznacza.
15. Problem ujawniania w rejestrze umów o pracę.
16. Osoba pełniąca funkcję publiczną – jak ustalić kto nią jest na potrzeby ujawniania umów w rejestrze.
17. Tajemnice ustawowo chronione a ujawnianie informacji w rejestrze umów.
18. Tajemnica przedsiębiorcy a ujawnianie informacji w rejestrze umów.
19. Dostęp do rejestru umów a ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych.
20. Analogie z BIP i odesłania do przepisów udip dotyczących prowadzenia BIP.
21. Prowadzenie rejestru umów na tle zasad przetwarzania danych osobowych.
22. Jak przygotować się do zapewniania dostępu do informacji zawartych w rejestrze umów w kontekście obowiązków wynikających z RODO.
23. Prowadzenie rejestru umów w kontekście przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
24. Odpowiedzialność na tle przepisów dotyczących prowadzenia rejestru umów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jednostek administracji publicznej, skarbnicy, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, inspektorzy ochrony danych osobowych, osoby, które będą odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partnerka w Kancelarii Radców Prawnych oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka monografii „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym”, Wolters Kluwer 2022. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ma za sobą kilkaset autorskich szkoleń i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący zagadnienia prawa informacyjnego i nowych technologii.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 17 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.