Pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu z zakresu pism procesowych w postępowaniu administracyjnym.

Ważne informacje o szkoleniu

Uporządkujemy i usystematyzujemy wiedzę uczestników w zakresie ogólnych regulacji dotyczących pism procesowych w postępowaniu administracyjnym, z uwzględnieniem treści sporządzanych pism, a zwłaszcza wydawania i rektyfikacji decyzji administracyjnej. Zasadniczy trzon rozważań zostanie poprzedzony zagadnieniami związanymi z zasadą pisemności, wszczęciem postępowania, przepisach o terminach załatwiania spraw, ponagleniem, a także prawidłowym prowadzeniem postępowania dowodowego, który ma wpływ na rozstrzygnięcie, jak na uzasadnienie zawarte w decyzji. Podstawowy moduł szkolenia będzie dotyczyć rozstrzygnięć zapadających w postępowaniu jurysdykcyjnym: decyzji, postanowienia, a także ugody. Omówiona zostanie również kwestia rektyfikacji decyzji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego, w tym także zmian wprowadzonych nowelizacjami z kilku ostatnich lat, w szczególności dot. doręczeń elektronicznych w nowelizacji KPA wchodzącej w życie w październiku 2021 r.
  • Nabycie umiejętności zareagowania w sposób uporządkowany formalnie i proceduralnie na treść otrzymanego pisma.
  • Zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie omawianych zagadnień.
zwiń
rozwiń
Program

1. Stadia postępowania jurysdykcyjnego.
2. Znowelizowana zasada pisemności na tle innych nowych zasad ogólnych postępowania administracyjnego.
3. Terminy załatwienia spraw, bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie.
4. Wszczęcie postępowania:
• Z urzędu, na wniosek, odmowa wszczęcia, uzupełnianie braków formalnych.
• Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
5. Braki formalne poddania i wezwanie do usunięcia braków podania.
6. Poświadczanie odpisów oryginałów dokumentów i upoważnienie pracownika do sporządzania odpisów.
7. Postępowanie wyjaśniające - w tym dowodowe:
• Katalog środków dowodowych i jego charakter, przesłanki, forma i tryb przeprowadzania poszczególnych dowodów, reguły dowodzenia.
• Zasady postępowania dowodowego.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie.
9. Decyzja:
• Rodzaje decyzji, elementy jej treści, rygor natychmiastowej wykonalności, prawomocność a ostateczność decyzji administracyjnej, środki zaskarżenia. 
• Związanie organu decyzją.
10. Postanowienia: Forma, elementy składowe i tryb wydawania.
11. Ugoda administracyjna;
12. Rektyfikacja decyzji. Tryb uzupełnienia decyzji, sprostowania treści decyzji, usuwania oczywistych omyłek, błędów pisarskich czy rachunkowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji samorządowej i rządowej, pracownicy organów zajmujących się prowadzeniem postępowań i przygotowaniem projektów rozstrzygnięć, a także dokonujący ich prawnej oceny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik zatrudniona na stanowisku profesora UŁ w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji WPIA UŁ. Wieloletni wykładowca i promotor ponad 300 prac licencjackich i magisterskich z zakresu postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji. Doświadczony trener otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu KPA organizowanych przez FRDL na terenie całej Polski. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy w organach samorządu zawodowego i centralnych organach administracji rządowej w Warszawie na stanowiskach kierowniczych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 30 sierpnia 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.