• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stosowanie k.p.a. w praktyce. Kompleksowe 2 - dniowe zajęcia doskonalące dla urzędników

Przy zgłoszeniu do 12 czerwca 2024 r. cena wynosi: 605 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Z praktyki orzeczniczej organów II instancji oraz sądów administracyjnych wynika, iż najczęstszą przyczyną uchyleń decyzji administracyjnych jest przede wszystkim wadliwe stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie przepisy prawa materialnego. Dopiero stosowanie ustaw materialnych we właściwym połączeniu z przepisami kodeksu pozwala na podejmowanie prawidłowych rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych. Prawidłowe stosowanie procedury administracyjnej ma decydujący wpływ na wynik pracy każdego z pracowników organu administracyjnego. W celu właściwego stosowania przepisów proponujemy Państwu uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu, podczas którego trenerki prowadzące zajęcia przedstawią przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego począwszy od podstawowych zasad, terminów, właściwości organu, poprzez wydawanie decyzji, doręczenia i e-doręczenia, aż po tryby nadzwyczajne, zmianę i uchylenie decyzji.

Poruszane zagadnienia zostaną poparte przykładami z praktyki urzędniczej i orzeczniczej, co pozwoli lepiej zrozumieć przekazywane informacje i ustrzec się przed popełnieniem błędów w codziennej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania decyzji z uwzględnieniem tematyki e-doręczeń.
  • Doskonalenie kompetencji pracowników administracji publicznej, w szczególności osób rozpoczynających pracę lub chcących podnieść swoje kwalifikacje i zaktualizować wiedzę o najnowsze zmiany prawne dotyczące tematyki szkolenia.
  • Gruntowne omówienie najważniejszych przepisów k.p.a., w tym regulujących etapy, zasady, terminy postępowania administracyjnego, właściwość organów czy stron postępowania i ich reprezentację.
  • Szczegółowe omówienie stosowania trzech trybów nadzwyczajnych uregulowanych w k.p.a. (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji oraz zmiana lub uchylenie decyzji prawidłowej albo dotkniętej wadą niekwalifikowaną), wyjaśnienie wątpliwości, problemów i obaw pracowników administracji publicznej, wynikających z zawiłości przepisów, jak i ze stosunkowo rzadkiego wzruszania decyzji administracyjnych w porównaniu do stosowania innych procedur na gruncie k.p.a.
  • Przeanalizowanie obszarów dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji z uwzględnieniem ostatnich zmian w k.p.a. Przedstawienie problematyki doręczeń, w tym e-doręczeń, upoważnień i pełnomocnictw.
  • Przedstawienie standardów i zasad związanych ze stosowaniem e-doręczeń, wskazanie kogo dotyczą. Analiza obowiązków podmiotów publicznych, wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
  • Wskazanie prawidłowego stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w postępowaniach administracyjnych, z uwzględnieniem decyzji PUODO.
  • Eliminowanie najczęściej popełnianych błędów w prowadzonych procedurach na gruncie k.p.a, w wyrzeczeniach decyzji, w doręczeniach pism na etapie prowadzonego postępowania i w doręczaniu decyzji.
zwiń
rozwiń
Program

I dzień – 26 czerwca

1. Zasady postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów. Skutki ich niezastosowania dla organów administracji publicznej. 
2. Właściwość rzeczowa i miejscowa, skutki dla ważności decyzji administracyjnych. Przekazanie według właściwości.
3. Strona postępowania. Strona nieznana z miejsca pobytu.
4. Pełnomocnik:
• Kto może być pełnomocnikiem? Formy pełnomocnictwa. Udzielanie pełnomocnictw. Omówienie orzecznictwa. 
• Doręczanie korespondencji pełnomocnikom. 
• Najbliższa rodzina jako pełnomocnik.
• Jak ma postępować organ w stosunku do pełnomocników strony? Omówienie na podstawie orzecznictwa.
5. Terminy załatwiania spraw administracyjnych.
6. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy. 
7. Bezczynność i przewlekłość postępowania. Jakie rodzi skutki dla organu? Załatwianie spraw w terminie a instytucja ponaglenia.
8. Doręczenia:
• Formy doręczeń, skutki doręczeń. 
• Doręczenia elektroniczne wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych a zamiany w k.p.a. 
• Kiedy pismo administracyjne jest prawidłowo doręczone? 
• Doręczenia między organami publicznymi na gruncie k.p.a.
9. Jak prawidłowo dokonać wszczęcia postępowania administracyjnego? Obowiązki organu:
• Sposoby wszczęcia postępowania. Data i forma wszczęcia postępowania. Pojęcie i wymogi formalne podania.
• Pozostawienie podania bez rozpoznania. 
• Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. 
10. Protokół, adnotacja. Metryka sprawy administracyjnej.
11. W jaki sposób udostępniać akta sprawy? Dostęp do akt sprawy dla stron a dostęp na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej. RODO a udostępnianie akt sprawy.
12. Dowody w postępowaniu administracyjnym.
13. Poświadczanie przez pracownika zgodności odpisu dokumentu z oryginałem. 
14. Upoważnienia i pełnomocnictwa – omówienie na podstawie kontroli NIK.
15. Decyzja - elementy struktury decyzji – podstawowe i dodatkowe. 
16. Jak uzupełnić, sprostować i wyjaśnić treść decyzji?
17. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez stronę a ostateczność i prawomocność decyzji i jej wykonalność. 
18. Ochrona danych osobowych podczas postępowania administracyjnego na gruncie decyzji UODO.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin, pracownicy działów organizacyjnych, kierownicy jednostek, pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych w jsfp, w tym w urzędach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów. (Dzień I)

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Trener szkoleń z zakresu procedury administracyjnej dla gmin i powiatów w całym kraju. Konsultant procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa. (Dzień II)

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Formularz zgłoszenia należy przesłać do 21 czerwca 2024 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona