Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych 2021

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z procedury administracyjnej z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

W ciągu kilkunastu ostatnich lat nastąpił znaczący wzrost poziomu informatyzacji podmiotów publicznych, w szczególności podmiotów na szczeblu samorządowym. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zagadnień z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego, a także przedstawienie zmian wprowadzonych nowelizacjami z kilku ostatnich lat, w tym w szczególności z kwestii doręczeń elektronicznych wprowadzonych nowelizacją wchodzącą w życie 1 lipca 2021 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z ogólnym postępowaniem administracyjnym, w szczególności z zakresem stosowania przepisów KPA, przebiegiem postępowania administracyjnego i rozstrzygnięciami wydawanymi w tym postępowaniu.
• Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi nowelizacjami Kodeksu postępowania administracyjnego z lat 2019-2021, a zwłaszcza nowelizacją z 2021 r. w zakresie doręczeń elektronicznych, która wchodzi w życie z 1 lipca 2021 r., które dotyczą m.in. zmiany zasady pisemności (art. 14 KPA), przepisów o pełnomocnictwie (art. 33), przepisach o terminach (art. 35 KPA), ponaglenia (art. 37 KPA), przepisy o doręczeniach (art. 39-49 KPA), o wezwaniach (art. 50, 54 KPA), o terminach (art. 57), czy wszczęciu postępowania (art. 61, 63 KPA).
• Zapoznanie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Stadia postępowania administracyjnego.
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi z ostatnich nowelizacji KPA (2019-2021).
3. Ustawa z 2020 r. O doręczeniach elektronicznych – założenia reformy.
4. Doręczenia - zasady i formy doręczeń po nowelizacji 2021.
5. Doręczenia elektroniczne w KPA zgodnie z nowelizacją 2021.
6. Wezwania z klauzulą RODO w nowych formach doręczeń 2021.
7. Terminy w KPA, terminy załatwienia spraw, zasady przywracania terminów, środki prawne w przypadku nieterminowego załatwiania spraw.
8. Wszczęcie i przebieg postępowania administracyjnego po nowelizacji 2021.
9. Decyzja administracyjna, postanowienie, ugoda po nowelizacji 2021.
10. Elementy postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń i w sprawie skarg, wniosków i petycji po zmianach 2021.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji samorządowej, którzy w trakcie wykonywanej pracy stosują KPA.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik zatrudniona na stanowisku profesora UŁ w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca i promotor ponad 300 prac licencjackich i magisterskich z zakresu postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji. Doświadczony trener otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Łodzi, czy Wrocławiu. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy w organach samorządu zawodowego i centralnych organach administracji rządowej w Warszawie na stanowiskach kierowniczych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 19 sierpnia 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.