• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Publiczna usługa hybrydowa. Zmiany w kpa.

KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r., która wymusza realizowanie elektronicznego listu poleconego, zarówno w relacjach z administracją publiczną, w tym administracją samorządową, jak i z podmiotami prywatnymi następują istotne zmiany w doręczeniach elektronicznych. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy nowe regulacje prawne z tego zakresu, wskażemy czym są doręczenia elektroniczne oraz jakie obowiązki ciążą na jsfp na skutek wprowadzonej ustawy. Uczestnicy poznają zasady prawidłowego doręczania korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi i niepublicznymi. Podpowiemy również, kiedy należy zastosować wyłączenia i w których sytuacjach ustawa o doręczeniach elektronicznych nie będzie mieć zastosowania.

Należy przypomnieć, iż: e-doręczenia będą obowiązkowo stosowane m. in. przez:

 • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe je obsługujące,
 • organy kontroli państwowej i ochrony prawa,
 • ZUS i KRUS, NFZ,
 • jst oraz ich związki; związki metropolitalne; a także ich jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe, czy  inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Szkolenie poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla administracji publicznej, w szczególności z procedury administracyjnej i k.p.a., świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników, m.in. „Najlepiej wykorzystany czas przeznaczony na szkolenia w tym roku. Dziękuję” „Rewelacja”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawimy obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych, wskażemy czym są e- doręczenia.
 • Omówimy zakres regulacji ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego, związany z wejściem w życie tej ustawy.
 • Zapoznamy z zasadami działania: adresu do doręczeń elektronicznych, elektronicznej skrzynki doręczeń, publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej.
 • Pokażemy jak wygląda procedura korzystania z nowych usług doręczeniowych, tj. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
 • Wskażemy zakres publicznej usługi hybrydowej, opłat za przekazywanie korespondencji, administrowania i zarządzania skrzynką doręczeń, postępowań reklamacyjnych. Przedstawimy kwestie wyłączenia spod doręczeń, konsekwencje wynikające z wpisania adresu do bazy adresów elektronicznych.
 • Przećwiczymy praktycznie założenie adresu do doręczeń elektronicznych.
 • Omówimy zmiany w k.p.a., spowodowane ustawą o e-doręczeniach, w szczególności związanymi z terminami, ponagleniami, podaniami, metryką sprawy i innymi problematycznymi kwestiami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Terminy wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych dla poszczególnych podmiotów publicznych.
2. Czy przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych dotyczą podmiotów niepublicznych i w jakim zakresie? Korespondencja podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi.
3. Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego PURDE:

 • na czym polega?
 • jakie standardy i zasady?
 • kogo dotyczy?

4. Kwalifikowane Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego KURDE:

 • na czym polegają?
 • jakie standardy i zasady?
 • kogo dotyczą?

5. Publiczna Usługa Hybrydowa PUH – na czym polega, terminy stosowania, przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, informatycy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych - archiwiści w urzędach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 15 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.