Archiwalne ABC. Zajęcia dla początkujących archiwistów z samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowe okresy przechowywania danych oraz przestrzeganie zasad ograniczonego przechowywania, integralności i rozliczalności są nierozerwalnie związane z zarządzaniem dokumentacją w jednostce samorządowej. Niezbędna jest znajomość przede wszystkim procedur kancelaryjnych, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz procedury rozliczania się z dokumentacją nieprzydatną w podmiocie. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego kompleksowo omówimy problematykę funkcjonowania archiwów zakładowych i składnicy akt.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt.
 • Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 • Nabycie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum.
 • Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją.
 • Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania prawa archiwalnego.
 • Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.
zwiń
rozwiń
Program

W czasie szkolenia on-line uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie przepisy regulują zagadnienia archiwalne i jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych?
 2. Jaka jest różnica między archiwum zakładowym i składnicą akt?
 3. Kto sprawuje nadzór nad dokumentacją i posiada prawo do kontroli dokumentacji?
 4. Ile lat przechowywać dany typ dokumentów? Ustalenie czasu przechowywania segregatorów z aktami i kontekst RODO.
 5. Jak oznaczać dokumentację i opisywać teczki aktowe?
 6. Jak zorganizować archiwum/składnicy akt w instytucji? Jakie są wymogi lokalowe i techniczne zabezpieczenie dokumentacji?
 7. Jakie rodzaje dokumentacji współczesnej przechowywać trzeba w archiwum?
 8. Co wchodzi w zakres zadań archiwum/składnicy?
 9. Jakie prawa i obowiązki ma personel archiwum?
 10. Jak przebiega proces przejmowania dokumentacji do archiwum instytucji?
 11. Czy układając dokumentację w magazynach archiwalnych należy kierować się szczegółowymi zasadami?
 12. Jak postąpić z dokumentacją dotychczas nieuporządkowaną?
 13. Co to są środki ewidencyjne archiwum i jak się je prowadzi?
 14. Kto i na jakich zasadach może korzystać z archiwum (udostępnianie akt przez archiwistę i procedura wycofania dokumentacji z archiwum)?
 15. Jak postąpić z niepotrzebną dokumentacją (zniszczenie czy brakowanie)?

Podsumowanie spotkania

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do nowych pracowników realizujących zadania archiwisty oraz instytucji dopiero organizujących własne archiwum lub składnicę akt, zwłaszcza samorządowych podmiotów tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług wspólnych, zakładów usług komunalnych i mieszkaniowych, gminnych domów kultury, straży miejskich i gminnych, SP ZOZ-ów, itp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 18 sierpnia  2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.