• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne aspekty wykonywania nawierzchni asfaltowych dróg z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii

online
KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane osobom zajmującym się drogami publicznymi, którego przedmiotem będą remonty dróg i regeneracja nawierzchni asfaltowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach skierowanych do Zarządców dróg publicznych w aspekcie wykonywania nawierzchni asfaltowych dróg z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Tematyka ta jest ważna z uwagi na wzrastające natężenie ruchu na drogach publicznych - zwłaszcza ruchu samochodów ciężarowych, co ma wpływ na trwałość nawierzchni, a zastosowanie odpowiednich mieszanek mineralno-asfaltowych i asfaltów pozwala na wydłużenie okresów remontowych, a tym samym na obniżenie kosztów utrzymania nawierzchni. Również coraz większą uwagę zwraca się również na pochodzący od ruchu samochodów hałas komunikacyjny, co wymusza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej hałaśliwości, które pozwalają na znaczne obniżenie hałasu komunikacyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie technologii wykonywania nawierzchni asfaltowych dróg z różnych typów mieszanek mineralno-asfaltowych i asfaltów pozwalających na wydłużenie okresów międzyremontowych, co wpływa na optymalizację ponoszonych kosztów „w cyklu życia” nawierzchni.
• Zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie właściwych procedur kontrolnych i odbiorowych wykonywanych robót.
• Zapoznanie uczestników z wadami i zaletami różnych rozwiązań technologicznych.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Krajowe Wymagania Techniczne 2014 r. i 2016 r. dotyczące nawierzchni asfaltowych:
• WT-2 2014 cz. I Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
• WT-2 2016 cz. II Wymagania techniczne - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
2. Nowoczesne asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych (Multigrade, HiMA, WMA, AMG).
3. Nawierzchnie asfaltowe z mieszanek mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy i SMA), materiały i technologia wykonania.
4. Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA.
5. Nawierzchnie asfaltowe o obniżonej hałaśliwości („ciche nawierzchnie”):
• Z mieszanek mineralno-asfaltowych (SMA i BBTM).
• Z mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem gumy.
• Nawierzchnie drenażowe - asfalt porowaty (PA).
6. Innowacje w technologii mieszanek mineralno-asfaltowych:
• Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło (WMA).
• Mieszanki mineralno-asfaltowe „na pół-ciepło” (HWMA).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarządy Dróg Wojewódzkich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa (zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe, realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj) prowadził od 2003 r w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju, a ponadto przeprowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie do końca 2022 r. przeprowadził ponad 120 szkoleń z w/w tematyki.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 22 maja 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.