Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Aktualne zasady legalizacji pobytu i pracy

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli Państwu eliminować najczęściej występujące nieprawidłowości w procedurze zatrudniania cudzoziemców. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną dokumenty pozostające w obiegu urzędowym i objaśnione zostaną różnice występujące między nimi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z przepisami i warunkami legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w zależności od charakteru i formy zatrudnienia.
 • Prezentacja właściwej dokumentacji związanej z pobytem cudzoziemca w Polsce tj. zezwolenia na pobyt, wizy.
 • Prezentacja obowiązków pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców.
 • Omówienie kwestii związanych ze zwolnieniem z pracy.
 • Ugruntowanie dobrych praktyk w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
zwiń
rozwiń
Program

I. Legalizacja pobytu i wybór formy zatrudnienia cudzoziemca:

 1. Umowa o pracę. Umowa zlecenia. Umowa o dzieło.
 2.  Pełnienie statutowych funkcji w organach zarządczych osób prawnych.
 3. Umowy o praktyki absolwenckie z cudzoziemcem.
 4. Cudzoziemcy - absolwenci polskich uczelni i szkół.
 5. Studnia dzienne a studia zaoczne w kontekście obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
 6. Zatrudnianie pracowników tymczasowych, odbywanie stażu z urzędu pracy i praktyk absolwenckich.
 7. Samozatrudnienie - podejmowanie przez osobę fizyczną prowadzenia działalności gospodarczej, status przedsiębiorcy, zawieranie umów o świadczenie usług, uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych.
 8. Cudzoziemcy jako pracownicy tymczasowi z agencji pracy tymczasowej.

II. Pobyt cudzoziemców - wzory dokumentów:

 1. Wizy - rodzaje.
 2. Karty pobytu.
 3. Zezwolenie na pobyt stały.
 4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE).
 5. Zgoda na pobyt tolerowany - Zgoda na pobyt tolerowany w postaci decyzji jest udzielana na czas nieoznaczony.
 6. Inne dokumenty pobytowe.
 7. Decyzje pobytowe.

III. Uproszczone formy powierzania pracy cudzoziemcom: Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową.

IV. Obowiązki pracodawców związane z powierzeniem pracy cudzoziemcowi:

 1.  Obowiązki wobec urzędu pracy. Obowiązki wobec urzędu wojewódzkiego. Obowiązki wobec innych instytucji.

V. Ustawy antykryzysowe (covid-19) a powierzanie pracy cudzoziemcom: Tytuły legalizujące pobyt. Tytuły legalizujące pracę.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych oraz prywatnych mający kontakt z cudzoziemcami jako pośrednicy pracy, rekruterzy, pracownicy działów kadrowo-płacowych, właściciele firm zainteresowanych pracą cudzoziemców

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

pracownik instytucji kontrolnych od 1997 r., od 2001 r. aktywnie prowadzący kontrole ukierunkowane na ograniczenia skutków nielegalnego zatrudnienia, w tym nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców. Od 2008 r. inspektor pracy, od 2017 r. specjalista w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 290 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 15 stycznia 2021 r.