Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. – Q&A

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego webinarium przede wszystkich skupimy się na pytaniach od uczestników odnoszących się do zasad prawidłowego tworzenia i wydatkowania środków socjalnych na tle praktyki zakładowej w warunkach trudności życiowych i materialnych także związanych z epidemią. Formuła pytań i odpowiedzi pozwoli skupić się na tych zagadnieniach, które ciągle budzą wątpliwości lub niejasne są ich interpretacje prawne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie prawidłowego stosowania ustawowych zasad prowadzenia działalności socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb socjalnych pracowników i emerytów w trudnych czasach oraz zasad prawidłowego wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na tle praktyki zakładowej - z uwzględnieniem specyfiki pracodawców budżetowych. Integralną częścią spotkania będą odpowiedzi na pytania dotyczące praktyki zakładowej zadane przez uczestników w trakcie spotkania bądź na kilka dni przed szkoleniem.

zwiń
rozwiń
Program

Aktualności socjalne - proponowane, przykładowe zagadnienia, które zostaną omówione podczas spotkania
1. Jak prawidłowo tworzyć ZFŚS i efektywnie gospodarować jego środkami z uwzględnieniem ustawowego przeznaczenia funduszu oraz potrzeb socjalnych pracowników i innych osób uprawnionych, w szczególności w okresie licznych trudności życiowych i materialnych związanych z epidemią?
2. Jak prawidłowo przygotować regulamin i preliminarz ZFŚS aby skutecznie służyły realizacji potrzeb socjalnych osób uprawnionych, na rzecz których ZFŚS jest tworzony?  
3. Kto jest ustawowo uprawniony do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy? Czy regulamin ZFŚS może modyfikować te uprawnienia? Czy pracownikom – współmałżonkom przysługuje prawo do podwójnych świadczeń? 
4. Jak prawidłowo stosować zasady przetwarzania specyficznych (w tym wrażliwych) danych osobowych (RODO), niezbędnych na potrzeby prawidłowego prowadzenia działalności socjalnej?
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do pracodawców w szczególności tzw. sfery budżetowej – praktyków reprezentujących służby kadrowo-płacowe organizujące i rozliczające działalność socjalną, związków zawodowych i reprezentantów załogi, tzw. komisji socjalnych uczestniczących w stanowieniu i realizacji zakładowego prawa socjalnego (regulaminu ZFŚS) oraz do administratorów ZFŚS i pracodawców państwowych, rządowych, samorządowych odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów o ZFŚS i efektywne wykorzystywanie środków socjalnych. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 30 lat szkoleniowiec z zakresu ZFŚS. Współautorka ustawy o ZFŚS. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych z w/w tematu. Od wielu lat główny specjalista w Ministerstwie.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 18 maja 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.