Legalność zatrudnienia cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie prowadzone będzie przez trenera-czynnego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy, dysponującego wieloletnim doświadczeniem teoretycznym oraz praktycznym, który w zdecydowanej większości, korzystać będzie z własnej praktyki zawodowej przy omawianiu problemów objętych tematem szkolenia. Omawiane zagadnienia stanowić będą przegląd praktycznych rozwiązań dotyczących legalnego powierzania pracy cudzoziemcom i zakresu kontroli, prowadzonych w tym zakresie przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie szkolenia wskazane zostaną najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich unikania i eliminowania, a także zagrożenia, wynikające z niestosowania się do obowiązków w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przybliżenie uczestnikom podstawowych zasad legalnego powierzania pracy cudzoziemcom z krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej) na podstawie różnych dokumentów legalizujących pracę;
  • Omówienie podstawowych dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemców z krajów trzecich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tytułów pobytowych uniemożliwiających podjęcie pracy;
  • Wskazanie zmian wprowadzonych ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, t.j. z dnia 20.10.2020 r.) i skutków tych zmian dla legalności powierzania pracy cudzoziemcom.
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie aktualnie obowiązujących dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemców z krajów trzecich w Polsce: wizy, karty pobytu, inne tytuły pobytowe.

2. Omówienie aktualnie obowiązujących dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców z krajów trzecich w Polsce:

  • zezwolenia na pracę typu A-E i S,
  • oświadczenia o powierzeniu pracy,
  • decyzje na pobyt czasowy i pracę,
  • inne decyzje umożliwiające pracę, w tym - bez zezwolenia.

3. Omówienie metod i sposobów uzyskiwania dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce (urzędy wojewódzkie, powiatowe urzędy pracy, inne instytucje).

4. Problemy spowodowane epidemią COVID-19 – praktyczne wskazówki dla pracodawców:

  • zmiany w zakresie wydłużenia terminów ważności dokumentów,
  • procedury legalizacyjne,
  • problemy z interpretacją przepisów).

5. Zmiany w zakresie obowiązujących przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i ich znaczenie dla praktyki powierzania pracy cudzoziemcom w Polsce. Omówienie Ustawy z dnia 17.12.2021 o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy WUP-ów, PUP-ów, Urzędów Wojewódzkich zajmujący się wydawaniem decyzji legalizującymi pozwolenie na pracę; osoby, które na co dzień jako pracownicy służb kadrowych (własnych lub najmowanych) mają do czynienia z cudzoziemcami świadczącymi pracę (na różnej podstawie) na rzecz pracodawców i przedsiębiorców, a więc pracownicy działu kadr i HR pracodawców, biura rachunkowe obsługujące i rozliczające firmy, zatrudniające cudzoziemców

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu współczesnych migracji zarobkowych, od 1997 roku czynny inspektor pracy, prowadzący kontrole w zakresie legalności zatrudnienia, a od 2017 specjalista w dziedzinie legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na bieżąco współpracuje z innymi organami sprawującymi pieczę nad rynkiem pracy (organy Straży Granicznej, Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy, Urząd Wojewódzki).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 28 stycznia 2022 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.