Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej i związanych z tym rozliczeń wobec ZUS, US, pracownika i zleceniobiorcy celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego omawiane są najczęściej popełniane błędy wobec ZUS i US oraz wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki, stanowiska i interpretacje.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
• Osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z korektą dokumentacji płacowych, dokumentów do ZUS i US. 
• Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi/zleceniobiorcy nienależnie pobranych składek emerytalno – rentowych i niedopłaty składki zdrowotnej?
2. Jak dokonać korekty w przypadku niedopłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nadpłaty składki zdrowotnej?
3. Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę/zleceniodawcę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych finansowanych przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
4. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
5. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę?
6. Jak dokonać korekty wpłat do PPK?
7. W jaki sposób odzyskać z US nadpłaconą zaliczkę na podatek?
8. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
9. Jak rozliczyć nadpłatę zasiłku macierzyńskiego ze 100% do 80%?
10. Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
11. Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
12. Jak dokonać korekty w przypadku wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
13. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń, dokonujące korekt dokumentacji płacowej; osoby chcące zgłębić tematykę związaną z korygowaniem dokumentów płacowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk, czynny główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilkunastu lat zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradca i audytor prawa pracy. Od kilku lat prowadzi zajęcia kadrowo – płacowe, na których otrzymuje bardzo wysokie oceny od uczestników. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 2 kwietnia 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.