Dokumentacja pracownicza w 2021 r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa n a szkolenie, którego przedmiotem jest dokumentacja pracownicza.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu w trakcie którego omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej ze wskazaniem elementów składających się na dokumentację pracowniczą. Ponadto podczas szkolenia wyjaśnione zostaną aktualnie pojawiające się wątpliwości dotyczące tego jakie dokumenty należy przechowywać w sytuacji pobytu pracownika na kwarantannie lub izolacji. Wskazane zostaną nietypowe i problematyczne sytuacje, z którymi Uczestnicy mogą się zetknąć w swojej codziennej pracy zawodowej. Ułatwi to Uczestnikom wykonywanie bieżących obowiązków służbowych w taki sposób, aby prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej zostało ocenione pozytywnie również przez instytucje kontrolne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:
• w jakiej formie prowadzić i przechowywać dokumentację,
• jak długo należy przechowywać dokumentację,
• czy zniszczenie dokumentacji jest uprawnieniem czy obowiązkiem pracodawcy,
• którym pracownikom przekazać informację o okresie przechowywania, możliwości odbioru i zniszczeniu dokumentacji,
• komu i w jakim terminie należy wydać kopię lub skan dokumentacji,
• jakie elementy zawiera ewidencja czasu pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowa definicja dokumentacji pracowniczej. Co wchodzi w skład dokumentacji?
2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej:

• Kiedy okres przechowywania dokumentacji wynosi 50 lat, a kiedy 10 lat?
• Jak obliczać upływ okresu 10 lat i 50 lat przechowywania dokumentacji?
• Jak należy obliczać okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w razie ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem?
3. Zmiana postaci przechowywania dokumentacji:
• Czy pracodawca ma obowiązek zmieniać postać prowadzonej dokumentacji, czy też zgodne z prawem będzie pozostawienie wyłącznie formy pisemnej?
• Czy zmiana postaci przechowywanej dokumentacji może dotyczyć tylko części pracowników?
• Jakie warunki są niezbędne, aby zmienić postać dokumentacji pracowniczej?
4. Informacja o okresie przechowywania, możliwości odbioru i zniszczeniu dokumentacji pracowniczej:
• W jakiej formie należy przekazać taką informację?
• Której grupie pracowników należy przekazać taką informację, a kiedy nie ma takiego obowiązku?
• Czy taka informacja powinna zawierać wskazanie konkretnych dat, czy wystarczy samo przywołanie odpowiednich przepisów?
• Czy taka informacja może być zawarta w treści świadectwa pracy zamiast stanowić odrębny dokument?
5. Zniszczenie dokumentacji pracowniczej:
• W jakim terminie pracodawca niszczy dokumentację pracowniczą?
• Czy zniszczenie dokumentacji to obowiązek, czy uprawnienie pracodawcy?
• Czy istnieją jakiekolwiek sankcje prawne z tytułu braku zniszczenia dokumentacji?
6. Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej:
• Katalog dokumentów tworzących poszczególne części akt osobowych.
• Czy akta osobowe wszystkich pracowników powinny zawierać nową część D?
• Wykaz nowych dokumentów, które powinny znaleźć się w aktach osobowych.
7. Ewidencja czasu pracy jako element dokumentacji pracowniczej:
• Jakie nowe informacje znajdują się w ewidencji czasu pracy?
• Dokumenty, wnioski i zgody, czyli nowe elementy dodatkowe wchodzące w skład ewidencji czasu pracy.
• W jakiej formie powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy?
• Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy?
8. Pracownicy na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych:
• Czy pracownik może pracować podczas pobytu na kwarantannie lub izolacji?
• Kiedy pracownik ma obowiązek dostarczyć pracodawcy dokumenty związane z pobytem na kwarantannie lub izolacji?
• Jakie świadczenia przysługują pracownikowi w związku z pobytem na kwarantannie lub izolacji?
• Czy pracownik przebywający na kwarantannie może wnioskować o udzielenie urlopu wypoczynkowego?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadrowo-płacowych, osoby kierujące pracownikami w JST oraz w firmach prywatnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 20 maja 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.