Uproszczone metody rozliczania wydatków w perspektywie finansowej ue na lata 2021-2027

KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.

Ważne informacje o szkoleniu

W perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 wprowadzono znaczące zmiany w stosowaniu uproszczonych metod rozliczania wydatków. Rozszerzono obowiązek stosowania rozliczeń uproszczonych (ryczałtowych) na wszystkie projekty Europejskiego Funduszu Społecznego+, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, których całkowity koszt operacji nie przekracza kwoty 200 000 euro. Znacznie więcej projektów niż dotychczas będzie rozliczanych ryczałtowo. Podstawowe regulacje zostały zawarte w rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060. Na gruncie krajowym uchwalono ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa), która jest podstawą do wydania Wytycznych na nowy okres programowania UE. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 18 listopada 2022 roku zatwierdził Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, które zawierają szczegółowe informacje o zasadach stosowania metod uproszczonych.


Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy najnowsze regulacje dotyczące stosowania rozliczeń ryczałtowych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 oraz różnice w stosunku do perspektywy 2014-2020. Zostaną omówione rodzaje metod uproszczonych: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa i stawka ryczałtowa. Przedstawimy zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz sposoby realizacji i rozliczania projektów. Wyjaśnimy jak wygląda kontrola w przypadku zastosowania rozliczeń uproszczonych, jakie dokumenty podlegają sprawdzeniu, a jakich beneficjent nie musi gromadzić w swojej dokumentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielne posługiwanie się aktami prawnymi.
• Poznanie rodzajów metod uproszczonych i zasad ich wyliczania.
• Nabycie umiejętności niezbędnych do aplikowania o nowe środki w projektach rozliczanych w sposób ryczałtowy.
• Przygotowanie do rozliczania projektów w latach 2021-2027 z zastosowaniem uproszczonych metod.
• Nabycie umiejętności przygotowania uproszczonej dokumentacji projektowej do kontroli.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Istota uproszczonych rozliczeń i ryczałtu.
2. Podstawy prawne stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w latach 2021-2027:

• rozporządzenie ogólne 2021/1060,
• Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące uproszczonych form kosztów z 27 maja 2021 roku,
• ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
• Wytyczne dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 roku.
3. Zasady stosowania poszczególnych form kosztów uproszczonych.
4. Charakterystyka poszczególnych form:

• stawki jednostkowe (w tym godzinowe stawki jednostkowe)
• kwoty ryczałtowe
• stawki ryczałtowe.
5. Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie z zastosowaniem rozliczeń ryczałtowych.
6. Obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach nie przekraczających 200 00 euro.
7. Łączenie różnych metod uproszczonych w jednym projekcie.
8. Zamówienia publiczne w projekcie a uproszczone metody rozliczania wydatków.
9. Stosowanie reguły proporcjonalność / zasady proporcjonalności w projektach rozlicznych ryczałtowo.
10. Wymogi dotyczące angażowania personelu w rozliczeniach ryczałtowych.
11. Koszty uproszczone w zakresie wydatków objętych ograniczeniami (np. cross-financing).
12. Zasady rozliczania udzielonych zaliczek na koszty uproszczone.
13. Kontrola w projektach rozlicznych metodami uproszczonymi.
14. Koszty uproszczone – pozytywne i negatywne aspekty.
15. Pytania i odpowiedzi.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 1 luty 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.