Strategia rozwoju gminy w świetle zmian ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i niektórych innych ustaw

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie strategia rozwoju gminy.

Ważne informacje o szkoleniu

W wyniku dokonanych zmian legislacyjnych po raz pierwszy uregulowano pojęcie strategii rozwoju gminy. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy skutki i praktyczne konsekwencje tych zmian. Zaprezentujemy m. in. powiązania strategii rozwoju z planowaniem przestrzennym oraz konsekwencje przyjętego modelu planowania strategicznewgo np. w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy UE. Dzięki szkoleniu prowadzonym przez zespół praktyków współpracujących na co dzień z wieloma jednostkiami samorządu terytorialnego w procesie przygotowania i aktualizacji dokumentów strategicznych uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji najtrudniejszych etapów planowania strategicznego w gminie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie głównych, aktualnych motywów budowy/aktualizacji strategii rozwoju przez JST.
 • Prezentacja najważniejszych zmian dla strategii gminnych, wprowadzanych nowelizacją ustawy.
 • Omówienie procedury przystąpienia do budowy strategii rozwoju zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy i metodologii przeprowadzenia całego procesu – w tym uchwała o przystąpieniu do sporządzenia strategii rozwoju gminy oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 • Prezentacja i omówienie poszczególnych elementów/rozdziałów strategii rozwoju gminy
 • Omówienie nowych elementów strategii rozwoju gminy: uwarunkowania i model struktury funkcjonalno-przestrzennej, w tym prawo wodne, obszary strategicznej interwencji, ramy finansowe, wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych itp. – powiązanie strategii rozwoju z planowaniem przestrzennym i finansowym.
 • Omówienie procesu konsultacji strategii rozwoju – tryb, metody, harmonogram
 • Analiza procesu opiniowania strategii rozwoju gminy z instytucjami zewnętrznymi, zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy.
 • Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju.
 • Wyjaśnienie roli strategii dla dokumentów planowania przestrzennego.
 • Uzyskanie informacji nt. roli strategii w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.
zwiń
rozwiń
Program

1. Główne przesłanki aktualizacji i budowy strategii rozwoju JST.

2. Wytyczne w zakresie budowy strategii rozwoju JST zawarte w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw:

 1. wytyczne merytoryczne,
 2. wytyczne proceduralne.
   

3. Konstruowanie strategii rozwoju gmin – etapy prac, elementy procesu, rozdziały dokumentu:

 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej – zakres, dane, wnioski, wykorzystanie diagnozy do kolejnych prac nad strategią,
 2. Uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji – przykład i omówienie
 3. Cele i kierunki działań – wyznaczanie,
 4. Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia,
 5. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej – zakres, rola dla dokumentów planowania przestrzennego, przykłady zawartości rozdziału,
 6. Obszary strategicznej interwencji – wyznaczanie, rola OSI,
 7. System zarządzania strategią – aktualizacja, ewaluacja i monitoring strategii, wytyczne dla innych dokumentów strategicznych oraz planowania przestrzennego, zadania i zakres odpowiedzialności komórek realizujących strategię,
 8. Ramy finansowe i źródła finansowania strategii.
   

4. Tryb i metody konsultacji dokumentów strategicznych wg nowelizacji ustawy.

5. Procedura opiniowania strategii rozwoju gminy.

6. Strategiczna Ocena Odziaływania na Środowisko.

7. Obowiązkowa ewaluacja ex-ante projektu strategii.

8. Uchwalenie strategii przez radę gminy.

9. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza i pracownicy JST odpowiedzialni za przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju oraz wydziały związane z pozyskiwaniem środków na rozwój JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca I - Dyrektor FRDL MISTiA. Ekspert, konsultant w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w JST, organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej. Moderator procesów budowy strategii rozwoju dla różnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą, realizator badań, analiz i audytów w sferze publicznej i gospodarczej. Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami, moderowaniu sesji strategicznych, konstruowaniu strategii i planów rozwojowych, facylitacji spotkań zespołów zadaniowych, prowadzeniu badań kompetencji pracowników samorządowych oraz jakości usług publicznych, opracowywaniu analiz społecznych i gospodarczych, realizacji audytów oświaty itp. Współautor wielu strategii samorządowych, planów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji, wieloletnich planów inwestycyjnych, strategii oświatowych i innych branżowych w Polsce i na Ukrainie. Współautor praktycznego poradnika z zakresu tworzenia strategii rozwoju gminy w świetle nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i innych ustaw na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wykładowca II - Menedżer publiczny. Konsultant z zakresu zarządzania i planowania strategicznego dla JST i NGO. Autor kilkudziesięciu strategii rozwoju oraz polityk branżowych w Polsce i na Ukrainie. Pomysłodawca i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych. Od lat związany z samorządem i sektorem pozarządowym. Współautor praktycznego poradnika z zakresu tworzenia strategii rozwoju gminy w świetle nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i innych ustaw na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 24 lipca 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.