• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pozyskiwanie środków UE w perspektywie 2021-2027

KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

W przypadku zgłoszenia do 4 czerwca cena 590,00. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Rozpoczęła się już realizacja nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Obyły się pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zostały zatwierdzone Programy Operacyjne – Krajowe i Regionalne. Opublikowano już pierwsze Szczegółowe Opisy Priorytetów. Powołano Komitety Monitorujące i przyjęto kryteria wyboru projektów. Ogłoszono już część harmonogramów naboru projektów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy najnowsze rozwiązania w zakresie aplikowania o środki, zasady wyboru projektów, reguły kwalifikowalności wydatków. Zaprezentowane zostaną także planowane działania  z Krajowego Planu Odbudowy, z Krajowych Programów Operacyjnych i Programów Regionalnych. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielne posługiwanie się dokumentami programowymi.
• Nabycie umiejętności niezbędnych do składania wniosków o dofinansowanie w perspektywie 2021 2027.
• Przygotowanie uczestników do stosowania zasad kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027.
• Pozyskanie wiedzy związanej z różnymi rodzajami działań przewidywanych do finansowania ze środków UE w perspektywie 2021-2027.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe informacje o perspektywie 2021-2027
- Polityka spójności
- Next Generation
- Programy Operacyjne krajowe i regionalne
- Krajowy Plan Odbudowy 
2. Zasady wyboru wniosków
- kryteria wyboru projektów
- tryby wyboru projektów
- procedura oceny wniosków i procedury odwoławcze
3. Aplikowanie o środki w perspektywie 2021-2027
- Szczegółowy Opis Priorytetów – jak czytać ten dokument, najważniejsze informacje
- regulamin konkursu
- generatory wniosków aplikacyjnych SOWA i WOD
4. Umowa o dofinansowanie projektu
- obowiązki beneficjenta wynikające z umowy 
- załączniki do umowy
5. Kwalifikowalność wydatków
- okres kwalifikowalności
- warunki kwalifikowalności
- wydatki niekwalifikowalne
- cross-financing
- trwałość projektu
- wkład niepieniężny
- zakup nieruchomości
- podatek od towarów i usług
- amortyzacja i leasing
6. Zamówienia w ramach projektu
- zasada konkurencyjności
- zmiany w stosunku do perspektywy 2014-2020
- postępowanie o udzielenie zamówienia
7. Personel projektu
- definicja personelu projektu
- zatrudnienie lub oddelegowanie
- nagrody i premie
- dodatki
8. Uproszczone metody rozliczania wydatków
- stawki jednostkowe
- kwoty ryczałtowe
- stawki ryczałtowe
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do  pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz punktów informacyjnych funduszy europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę ministra właściwego do spraw rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków w procesie oceny dla Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia
na
www.frdl.bialystok.pl lub mailem na frdl-pc@frdl.org.pl do 11 czerwca 2024 r.