Księgowanie wydatków rozliczanych w projektach unijnych

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie będzie dotyczyło zagadnień związanych ze sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji księgowej, rozliczaniem zaliczki lub wystąpieniem o refundacje, ustaleniem kosztów kwalifikowanych, wydzieleniem oddzielnej ewidencji księgowej do projektu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy zajęć zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego rozliczenia otrzymanych dotacji unijnych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady prowadzenia księgowości projektu:
  • Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
  • Uproszczone formy ewidencji.
  • Wymagania przewidziane RPO.
 2. Zakładowy plan kont.
 3. Dostosowanie polityki rachunkowości.
  • Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów.
  • Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
  • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie.
  • Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych.
  • Wyodrębniona ewidencja rozrachunków.
  • Wyodrębniona ewidencja kosztów.
  • Wyodrębniona ewidencja przychodów.
  • Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków.
  • Ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań.
  • Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.
 4. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie.
 5. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych:
  • Dokumenty finansowo-księgowe.
  • Dokumenty merytoryczne.
  • Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu.
  • Kontrola merytoryczna.
  • Kontrola formalna.
  • Kontrola rachunkowa.
  • Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.
 6. Koszty bezpośrednie i pośrednie.
 7. Personel projektu.
 8. Rozliczanie delegacji personelu projektu.
 9. Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych.
 10. Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych:
  • Kwalifikowalność podatku VAT.
  • Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO.
  • Zakup środków trwałych.
  • Zakup używanych środków trwałych.
  • Zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej.
  • Wartości niematerialne i prawne.
  • Wkład niepieniężny.
  • Opłaty finansowe.
  • Koszty przygotowania projektu.
  • Leasing.
  • Amortyzacja.
 11. Poprawność kwalifikowania w projekcie podatku VAT – m.in. na podstawie statusu podatnika, możliwości odzyskania podatku VAT, sporządzanej dokumentacji w zakresie podatku VAT.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów finansowo-księgowych, które to chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej realizowanych umów o dofinansowanie oraz rozliczania otrzymanych dotacji. Koordynatorzy, asystenci projektów, którzy chcą zrozumieć zasady księgowości realizowanych dotacji. Osoby, które aplikują o wsparcie finansowe z funduszy UE. Audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Doradcy podatkowi zajmujący się rozliczaniem kosztów i przychodów projektowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 5 maja2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.