• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola projektów ue i wykrywanie nieprawidłowości w perspektywie 2021-2027

KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

• W związku z rozpoczęciem realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie 2021 2027, ruszyły także kontrole poprawności wydatkowania funduszy unijnych.  
• W okresie programowania na lata 2021-2027 wprowadzono znaczące zmiany w zasadach kontroli i wykrywania nieprawidłowości. Duży nacisk położono na przeciwdziałanie konfliktowi interesów podczas realizacji projektów, w szczególności w związku z zamówieniami publicznymi. Zmieniono zasady stosowania taryfikatora: stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach. Instytucje Zarządzające wprowadziły taryfikatory korekt w innych obszarach takich jak: zarządzanie projektem czy informacja i promocja, gdzie określono poziom potrąceń w przypadku niewłaściwego realizowania obowiązków w tych zakresach przez beneficjentów.
• Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy najnowsze regulacje dotyczące kontroli i wykrywania nieprawidłowości w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 oraz różnice w stosunku do perspektywy 2014-2020.
• Omówimy Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 oraz Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielne posługiwanie się aktami prawnymi.
• Znajomość typów kontroli prowadzonych w latach 2021-2027 w projektach.
• Umiejętność prowadzenia dokumentacji projektu pod kątem kontroli.
• Umiejętność przygotowania zespołu projektowego do kontroli.
• Znajomość zasad prowadzenia kontroli w przypadku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne kontroli i wykrywania nieprawidłowości w latach 2021-2027:
• rozporządzenie ogólne 2021/1060,
• ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa),
• wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027,
• wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027,
• wytyczne dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
• zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021-2027,
• umowa o dofinansowanie projektu.
2. Rodzaje kontroli prowadzone w latach 2021-2027:
• kontrola systemowa,
• weryfikacja wydatków:
 - weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta,
 - kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego
 - kontrola krzyżowa,
• kontrola na zakończenie realizacji projektu – weryfikacja osiągnięcia wskaźników, zastosowanie reguły proporcjonalności,
• kontrola trwałości.
3. Przebieg kontroli i zakres czynności sprawdzających:
• zakres obszarów do sprawdzenia – listy kontrolne,
• uprawnienia kontrolujących,
• obowiązki beneficjanta związane z kontrolą,
• etapy kontroli,
• przygotowanie dokumentacji i zespołu projektowego do kontroli,
• kontrola projektów rozliczanych metodami ryczałtowymi,
• procedura kontradyktoryjna i zalecenia pokontrolne,
• przeciwdziałanie konfliktowi interesów.
4. Wykrywanie nieprawidłowości w perspektywie 2021-2027:
• stwierdzenie nieprawidłowości,
• definicja nieprawidłowości,
• wykrywanie nieprawidłowości:
 - stwierdzenie nieprawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ,
 - stwierdzenie nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku o płatność : przed złożeniem wniosku oraz w trakcie weryfikacji wniosku,
 - stwierdzenie nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku o płatność,
• obliczanie wartości korekty finansowej,
• odzyskiwanie nieprawidłowo wykorzystanych środków.
5. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Przygotowywał opinie do wniosków w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20-letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.frdl.bialystok.pl do 13 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.