Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 rok na przykładzie wyników kontroli RIO i NIK

Program, karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowana i omówione szczegółowe zasady zamykania ksiąg rachunkowych w roku 2020 w odniesieniu do wyników kontroli Regionalnych Izb Obrachunkowych za poprzednie lata.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie uczestników do prawidłowego, uwzględniającego zmiany prawne w 2020 r., zamknięcia ksiąg rachunkowych i przygotowania sprawozdań finansowych.
• Przygotowanie do sporządzenia nowego sprawozdania finansowego – informacji dodatkowej.
• Przegląd wprowadzonych zmian w rachunkowości i klasyfikacji budżetowej ich skutków praktycznych w 2021 r.
• Udzielenie uczestnikom odpowiedzi w związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zamknięcia ksiąg i sporządzania sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wymogi ksiąg rachunkowych, najczęściej występujące nieprawidłowości. Zasady rachunkowości wg ustawy o rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości budżetowej, a zamknięcie roku.
2. Inwentaryzacja jako najważniejszy etap prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań finansowych:
• Spis z natury – co podlega spisowi, jak dokumentować.
• Potwierdzenie sald – co inwentaryzujemy w drodze uzgodnienia.
• Weryfikacja aktywów i pasywów – częstotliwość, data weryfikacji, zasady dokumentowania.
• Rozliczenie inwentaryzacji.
3. Wycena środków trwałych, rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycji), amortyzacja.
4. Należności długo i krótkoterminowe; odpisy aktualizujące należności, ujęcie w Rb-27S należności wg stanowiska MF, Rb-N.
5. Ewidencja środków pieniężnych i ujęcie w sprawozdaniach Rb-ST oraz Rb-N.
6. Przychody i koszty oraz ustalenie wyniku finansowego.
7. Ewidencja otrzymanych i udzielonych dotacji.
8. Ewidencja funduszu jednostki (konto 800).
9. Ewidencja na kontach pozabilansowych, zamknięcie tych kont.
Sprawozdania finansowe za 2020 rok.
1. Sprawozdania finansowe za 2020 rok – omówienie wzorów sprawozdań, zasad i terminów sporządzenia oraz prezentacji danych:
• Bilans.
• Rachunek zysków i strat (powiązanie z kontami zespołu 4 i 7).
• Zestawienie zmian w funduszu.
• Informacja dodatkowa (co wykazać w poszczególnych wierszach).
2. Powiązanie danych pomiędzy bilansem, rachunkiem zysków i strat, zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz informacją dodatkową w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.
3. Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok.
4. Łączne sprawozdania finansowe za 2020 rok, dokonywanie wyłączeń wzajemnych rozliczeń.
5. Prawidłowość sprawozdań finansowych w świetle ustaleń kontroli.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy Gmin, Powiatów i Województw, pracownicy służb księgowo-finansowych (główni księgowi, księgowi) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony trener przez służby księgowo - finansowe JST.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 320 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 15 stycznia 2021 r.