• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Omówienie zmian w VAT w zakresie SLIM_1, SLIM_2 I SLIM_3 ORAZ KSEF. Praktyczne stosowanie przepisów

online
KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe omówienie, przy pomocy praktycznych przykładów, zagadnień związanych z uproszczeniem rozliczania VAT w ramach pakietów SLIM 1, 2 i 3. Częste zmiany przepisów w podatku od towarów i usług, powodują niepewność stosowania prawa w praktyce; niniejsze szkolenie ma za zadanie pomóc uczestnikom pozbyć się obaw, co do prawidłowości rozliczania VAT w przedstawionym zakresie. Podczas zajęć przybliżymy, na wypracowanym modelu, działanie systemu KSeF w aspekcie praktycznym i wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Pomocą dydaktyczną w omawianiu przedmiotowych zagadnień będzie analiza licznych interpretacji indywidualnych Ministra Finansów i pojawiające się już orzeczenia WSA. Odpowiemy także między innymi na następujące pytania:
• Jakie skutki w praktyce mogą wywołać wprowadzone przepisy?
• Jakie kroki powinni podjąć podatnicy w celu przygotowania się do omawianych zmian?
• Czy występują już kwestie sporne w zakresie wprowadzonych przepisów w relacji urzędy skarbowe, a sądy administracyjne bądź występują sprzeczne interpretacje Min. Finansów? Jak podatnicy mają reagować?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie specjalistycznej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w podatku od towarów i usług.
• Poznanie w praktyce najnowszych trendów rozliczania VAT, zgodnych ze standardami Unii Europejskiej.
• Otrzymanie praktycznych wskazówek w zakresie określonych elementów rozliczania VAT.
• Wskazanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości odnoszących się do rozliczania podatku VAT oraz wskazanie sposobów prawidłowego postępowania na przyszłość.
• Przedstawienie zasad funkcjonowania systemu KSeF i wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych zawierających: skondensowane informacje przekazywane w trakcie szkolenia przez trenera, ze wskazaniem na najważniejsze elementy zagadnień, ujętych w programie. W ramach pomocy dydaktycznych, uczestnicy otrzymają także wykresy i tabele, zawierające kalkulacje i porównania, przygotowane przez wykładowcę oraz odnośniki do aktów prawnych, orzeczeń sądowych (TSUE, NSA, WSA), a także do interpretacji Ministerstwa Finansów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pakiet SLIM VAT 1:
• Likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus – nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT.
• Wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów, potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów.
• Zmiana terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji.
• Umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych, nabywanych w celu ich odprzedaży.
• Zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
• Kursy przeliczeniowe w VAT, a kursy stosowane do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych.
2. Pakiet SLIM VAT 2:
• Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat i poszerzenie jej zastosowania – wdrożenie wyroku TSUE ws. ulgi na złe długi.
• Likwidacja zasady szyku rozstawnego przy odliczeniu VAT z tytułu transakcji, objętych odwrotnym obciążeniem – wdrożenie wyroku TSUE do ustawy o VAT.
• Doprecyzowanie momentu ujęcia korekty zmniejszającej w odniesieniu do importu usług, WNT oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca.
• Umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty.
• Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny.
3. Zmiany w VAT od 2023 r. – pakiet SLIM VAT 3 i Grupa VAT:
• Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln Euro rocznie.
• Uregulowanie właściwych kursów walut, stosowanych do przeliczania podstawy podatkowania przy korektach in minus, in plus oraz zbiorczych.
• Nowe zasady korygowania stawki dotyczące WDT.
• Zmiany w zwolnieniach z VAT.
• Nowości w MPP (kolejne rozszerzenie korzystania ze środków na rachunku VAT).
• Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.
• Znaczne podniesienie progu przy proporcji odliczenia.
• Zmiany w zakresie uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego.
• Brak obowiązku wystawienia faktury przy zaliczkach– wskazanie przypadków.
• Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych).
• Kto będzie mógł tworzyć grupę VAT?
• Korzyści z utworzenia grupy VAT.
• Jak rozliczać transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy?
• Fakturowanie i odliczanie w grupie VAT.
• Przelewy VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.
4. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur:
• Pojęcie faktury ustrukturyzowanej.
• Nowa robocza wersja struktury logicznej dla faktury ustrukturyzowanej – omówienie sposobu tworzenia u-faktury.
• Praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej.
• Czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?
• Krajowy System e-Faktur – zasady wdrożenia i korzystania.
• Dostępność KSeF – sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom.
• Likwidacja duplikatów faktur.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek administracji publicznej, pracownicy działów księgowych, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, a także pracownicy biur rachunkowych, doradcy podatkowi oraz przedsiębiorcy. Odbiorcami szkolenia mogą być zarówno osoby, które mają już co najmniej średnie doświadczenie w problematyce podatku od towarów i usług, jak również osoby nabierające taką praktykę.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy nr wpisu 10603, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatków, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. W trakcie swojej pracy był odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Ministra Finansów. Wieloletni wykładowca (od 2004 r.) w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, PIT i CIT (Polski Ład) (ponad 900 szkoleń dla ponad 12 000 uczestników), autor licznych publikacji (m. in. „Leksykon fakturowania 2011-2015”) w: Portalu Finansowo-Księgowym, Dzienniku Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej oraz portalu TaxFin. Obecnie doradca podatkowy, współpracujący z renomowaną Spółką Doradztwa Podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 14 września 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.