Skuteczna likwidacja zaległości w spłacie mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące skutecznej likwidacji zaległości w spłacie mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straż gminną i miejską.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie zajęć omówiona zostanie tematyka skutecznej likwidacji zaległości z tytułu mandatów, problematyczne kwestie związane z przedawnieniem mandatów i kar porządkowych oraz aktualnie obowiązujące kryteria stosowania ulg w spłacie mandatów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy podczas szkolenia uzyskają wiedzę dotyczącą przedawnienia mandatów i kar porządkowych, ulg w spłacie mandatów oraz kierowania mandatów i kar porządkowych do egzekucji administracyjnej po zmianie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wybrane zagadnienia, które omówmy podczas szkolenia:

 • Czy i w jakim zakresie wielokrotnie zmieniane przepisy tzw. specustawy COVID mają wpływ na likwidację zaległości z mandatów?
 • Praktyczne problemy z doręczaniem upomnień (czy upomnienie może być skutecznie doręczone w okresie stanu epidemii lub/i kwarantanny? Czy doręczenie upomnienia poprzez tzw. podwójne awizo jest skuteczne w okresie epidemii?)
 • Jakie pouczenia muszą być zawarte w upomnieniu po zmianie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
 • Nowe wzory tytułów wykonawczych.

W materiałach szkoleniowych znajdą się m.in. istotne wzory pism, decyzji, postanowień wydawanych w toku postępowania o ulgę w spłacie mandatu, wzory wystąpień do organu egzekucyjnego w celu monitorowania egzekucji należności oraz propozycje wybranych procedur postępowania związanego z zadaniem realizacji dochodów z tytułu mandatów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólna charakterystyka należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych przez strażników straży gminnych/miejskich:

 • W jaki sposób powstaje zobowiązanie?
 • Czy można odmówić przyjęcia mandatu?
 • Miejsce i termin płatności mandatu.
 • Czy można odwołać się od ukarania mandatem i do kogo?
 • Możliwość zapłaty mandatu kartą płatniczą – nowe rozwiązanie.

2. Wybranie zagadnienia związane z gospodarką drukami ścisłego zarachowania:

 • Realizacja zamówienia na bloczki mandatowe.
 • Jak należy prowadzić ewidencję bloczków mandatowych w księdze druków ścisłego zarachowania?
 • Obowiązek inwentaryzacji i bieżącej kontroli bloczków mandatowych jako druków ścisłego zarachowania. 
 • Aktualnie obowiązujące zasady dystrybucji i rozliczania formularzy mandatów.
 • Możliwość teleinformatycznego generowania formularzy mandatów.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia adresowane są głównie do pracowników urzędów gmin zajmujących się księgowaniem i kierowaniem do egzekucji należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych, przedstawicieli straży gminnych/miejskich, zwłaszcza tych, którzy odpowiedzialni są w strukturze straży za zaopatrzenie w bloczki mandatowe, ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków w księdze druków ścisłego zarachowania, przekazywanie informacji do urzędu gminy o nałożonych mandatach, i wreszcie tych, którzy monitorują proces ściągalności mandatów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 3 marca 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.