• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za prowadzenie rachunkowości, sprawozdawczości oraz gospodarkę finansową w jsfp

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z częstymi problemami dotyczącymi zakresu odpowiedzialności kierownika jednostki (dyrektora) oraz głównego księgowego w administracji publicznej za rachunkowość, sprawozdawczość i gospodarkę finansową, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pozwoli usystematyzować wiedzę z tego zakresu oraz wyjaśnić wątpliwości dotyczące praktycznego stosowania przepisów. Podczas zajęć szczegółowo przeanalizujemy obowiązki głównego księgowego w kontekście prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat odpowiedzialności kierownika i głównego księgowego jsfp w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej.
 • Przedstawienie niezbywalnych obowiązków kierownika jednostki, w tym kierownika CUW oraz zasad wymaganych przy przekazywaniu obowiązków jej pracownikom, a w szczególności głównemu księgowemu w taki sposób, by były skuteczne.
 • Wskazanie problemowych sytuacji dotyczących m. in. zastępstw i odmowy podpisania dokumentów przez głównego księgowego.
 • Omówienie działań, jakie należy podjąć, by nie doszło do zaniedbania obowiązków przez kierownika jednostki i głównego księgowego, biorąc pod uwagę kwestie związane z rachunkowością, sprawozdawczością i gospodarką finansową jednostki.
 • Otrzymanie obszernego materiału z załącznikami, zawierającego przykładowe wzory dokumentów, instrukcji i opisów.
 • Poznanie praktycznych przykładów możliwych rozwiązań i wyjaśnienie problematycznych kwestii.
 • Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz sposobów zapobiegania tak, aby nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Określenie kierownika jednostki w odniesieniu do jej typu.
2. Podstawy prawne odpowiedzialności kierownika samorządowej jednostki sektora finansów publicznych.
3. Obowiązki niezbywalne kierownika jednostki.
4. Centra usług wspólnych a odpowiedzialność kierownika jednostki.
5. Granice odpowiedzialności kierownika i pracowników.
6. Powierzenie obowiązków przez kierownika jednostki pracownikom.
7. Główny księgowy w jednostkach sektora publicznego, w tym:

 • podstawy zatrudnienia,
 • wymagania,
 • obowiązki,
 • uprawnienia.

8. Elementy dokumentu stanowiące o skuteczności przekazania obowiązków z zakresu rachunkowości jednostki.
9. Podstawy prawne i zakres wykonywania obowiązków głównego księgowego w zakresie: 

 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

10. Odmowa podpisania dokumentu przez głównego księgowego.
11. Formy i znaczenie zastępstwa za głównego księgowego jednostki.
12. Zaniedbania obowiązków przez głównego księgowego i kierownika jednostki dotyczących określenia trybu wykonywania prac z zakresu rachunkowości i procedur kontroli zarządczej.
13. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, skarbnicy oraz główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, a także osoby ich zastępujące lub działające w imieniu czy z upoważnienia, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, ponadto osoby mające zamiar ubiegać się o stanowisko kierownika lub głównego księgowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych w sposób jasny i zwięzły. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 3 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.