Księgowanie wydatków rozliczanych w projektach unijnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego zostaną zaprezentowane praktyczne rozwiązania stosowane przy realizacji dotacji. Przedmiotem szkolenia jest prezentacja praktycznych rozwiązań związanych z przygotowaniem dokumentów księgowych, ewidencji księgowej do rozliczenia otrzymanej dotacji. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy unijnych, a także przygotowania się do kontroli Instytucji audytujących.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy zajęć poszerzą swoją wiedzę o zagadnienia związane z księgowością i rozliczaniem dotacji unijnych, a w szczególności w zakresie:
• Przygotowania poprawnej dokumentacji księgowej i projektowej.
• Sporządzenia polityki rachunkowości.
• Zmodyfikowania zakładowego planu kont.
• Prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości w związku z realizacja umowy o dofinansowanie z różnych programów operacyjnych.
• Kwalifikowalność kosztów w projekcie.
Forma zajęć:
• Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład połączony z przykładami rozliczania, księgowanie dotacji, przykładami błędów w rozliczaniu i księgowaniu dotacji.
• Metoda warsztatowa opartą o aktywizację uczestników.
• Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i możliwość nawiązania kontaktu z osobami rozliczającymi projekty unijne.
• Wzajemne rozwiązywanie trudności uwzględniających specyfikę realizowanego projektu, a także specyfikę beneficjenta.
• Konsultacje z trenerem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady prowadzenia księgowości projektu:
• Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
• Uproszczone formy ewidencji.
• Wymagania przewidziane RPO.
2. Zakładowy plan kont.
3. Dostosowanie polityki rachunkowości.

• Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów.
• Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
• Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie.
• Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych.
• Wyodrębniona ewidencja rozrachunków.
• Wyodrębniona ewidencja kosztów.
• Wyodrębniona ewidencja przychodów.
• Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków.
• Ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań.
• Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.
4. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie.
5. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych:

• Dokumenty finansowo-księgowe.
• Dokumenty merytoryczne.
• Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu.
• Kontrola merytoryczna.
• Kontrola formalna.
• Kontrola rachunkowa.
• Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.
6. Koszty bezpośrednie i pośrednie.
7. Personel projektu.
8. Rozliczanie delegacji personelu projektu.
9. Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych.
10. Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych:

• Kwalifikowalność podatku VAT.
• Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO.
• Zakup środków trwałych.
• Zakup używanych środków trwałych.
• Zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej.
• Wartości niematerialne i prawne.
• Wkład niepieniężny.
• Opłaty finansowe.
• Koszty przygotowania projektu.
• Leasing.
• Amortyzacja.
11. Poprawność kwalifikowania w projekcie podatku VAT – m.in. na podstawie statusu podatnika, możliwości odzyskania podatku VAT, sporządzanej dokumentacji w zakresie podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów finansowo-księgowych, które to chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej realizowanych umów o dofinansowanie oraz rozliczania otrzymanych dotacji. Koordynatorzy, asystenci projektów, którzy chcą zrozumieć zasady księgowości realizowanych dotacji. Osoby, które aplikują o wsparcie finansowe z funduszy UE. Audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Doradcy podatkowi zajmujący się rozliczaniem kosztów i przychodów projektowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 14 stycznia 2021 r.