Covidowe zmiany w finansach JST, wynikające z wprowadzenia tarcz antykryzysowych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną omówione istotne zmiany dotyczące zarządzania finansami w jst czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego, wprowadzone na skutek przyjęcia ustaw tarczy antykryzysowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

- Usystematyzowanie wiedzy uczestników szkolenia z zakresu przepisów prawnych z dziedziny finansów jst, obowiązujących w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, spowodowanego wirusem COVID-19.
- Wskazanie zmian, wprowadzonych przepisami tarczy, dotyczących problematyki finansów oraz budżetu jednostki, jak i funkcjonowania jst, w szczególności wydłużania terminów dotyczących uchwał budżetowych, sprawozdań, wprowadzania zmian w budżecie czy WPF-ie, wydatkowanie dotacji czy opłat na cele związane z przeciwdziałaniem COVID -19.
- Omówienie zagadnień związanych ze środkami przeznaczonymi na zwalczanie koronawirusa, w tym Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz RFIL. Poruszenie problematyki ulg i zwolnień od podatków, wstrzymania postępowania egzekucyjnego.
- Przedstawienie regulacji dotyczących specustawy funduszowej jako szczególnego rozwiązania, wspierającego realizację i rozliczanie projektów unijnych w dobie pandemii .
- Możliwość konsultacji zagadnień dotyczących problematyki szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawy Tarczy Antykryzysowej.
2. „Poluzowanie” formuły wydatkowej w 2020 roku i w 2021 roku.
3. Możliwość wydłużenia terminów: podjęcia uchwał budżetowych na 2021 rok i przekazywania sprawozdań.
4. Szczególne uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dokonywania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
5. Możliwość przejęcia kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez jego zastępcę oraz warunki przeniesienia pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.
6. Możliwość przekazania wykonywania zadań publicznych innemu podmiotowi publicznemu.
7. Tryb zdalny obradowania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
8. Szczególne warunki finansowania (dotacją) inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
9. Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.
10. Udzielanie i rozliczanie dotacji organizacjom pozarządowym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii.
11. Dodatki mieszkaniowe – zasady przydzielania i wypłaty w okresie zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii.
12. Prolongata opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz możliwości udzielenia ulg.
13. Możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat.
14. Możliwość wykorzystania środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
15. Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
16. Dochody powiatu z art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
17. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.
18. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL).
19. Specustawa funduszowa (wydłużenie do 31.12.2023).
20. Zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych i realizacja płatności z tego tytułu.
21. Przedłużony termin wydania indywidualnych interpretacji podatkowych.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

kadra zarządzająca jst, skarbnicy, pracownicy jst, oraz inne osoby, które zajmują się wydatkowaniem publicznych środków finansowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

wieloletni skarbnik Miasta Białegostoku (5 lat), powiatu białostockiego (13 lat), Gminy Choroszcz (5 lat); stały współpracownik FRDL Ośrodka w Białymstoku (w latach 1990-2010), prowadzący szkolenia z zakresu finansów publicznych

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.


Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 15 stycznia 2021 r.