• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim pracownikom wydziałów działalności gospodarczej szkolenie, przedmiotem którego będzie ewidencja usług hotelarskich w gminie.

Ważne informacje o szkoleniu

Dowiedzą się Państwo jak prawidłowo prowadzić w urzędzie miasta i gminy ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie. Omówimy wybrane i najistotniejsze zagadnienia dotyczące wpisów, zmian, dokumentacji spełniania wymagań, kontroli czy wreszcie wykreślania obiektów z ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W programie znajdą się warsztaty i studia przypadków, które pomogą w lepszym prowadzeniu procesów ewidencyjnych oraz spełniania wymagań prawnych. Szkolenie oferuje również okazję do wymiany doświadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie wiedzy dotyczącej prowadzenia ewidencji i jej praktyczne wykorzystanie;
 • Wyjaśnienie indywidualnych wątpliwości uczestników w zakresie prowadzenia ewidencji;
 • Zdobycie wiedzy o przeprowadzaniu kontroli innych obiektów;
 • Odpowiemy m. in. na pytania:
  - Jakie procedury kontrolne stosuje gmina w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi usług hotelarskich?
  - Jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie obowiązku ewidencjonowania usług hotelarskich?
  - Jakie są najczęstsze problemy napotykane przez gminy podczas ewidencjonowania i kontrolowania usług hotelarskich i jak w ich przypadku postępować?
  - W jaki sposób gmina może wspierać właścicieli obiektów hotelarskich w spełnianiu wymogów określonych dla obiektów hotelarskich?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na tle innych ewidencji.
 2. Prowadzenie ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie jako zadanie własne gminy wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 3. Wiadomości ogólne z zakresu usług hotelarskich.
 4. Podmioty zgłaszające świadczenie usług hotelarskich: przedsiębiorcy i rolnicy.
 5. Obiekty podlegające wpisowi do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 6. Ochrona nazw rodzajowych obiektów hotelarskich w myśl ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 7. Dokonywanie wpisów do ewidencji. Omówienie elementów karty ewidencyjnej i wykazu kart ewidencyjnych.
 8. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych przez inne obiekty świadczące usługi hotelarskie.
 9. Zmiany podlegające zgłoszeniu do ewidencji.
 10. Wykreślanie wpisu z ewidencji.
 11. Kontrola obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w świetle przepisów ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców:
 • Prawa i obowiązki przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie.
 • Dokumentacja kontrolna i pokontrolna.
 • Procedury kontrolne wynikające z powyższych przepisów.
 • Omówienie obowiązku dotyczącego przeprowadzania kontroli przedsiębiorców po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa.

 12. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy miast i gmin prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie lub zamierzający rozpocząć prowadzenie ewidencji oraz inne osoby chcące uzyskać teoretyczne i praktyczne informacje związane ze świadczeniem usług noclegowych w obiektach niepodlegających zaszeregowaniu i kategoryzacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Główny specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. usług turystycznych w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Specjalista z zakresu ewidencji obiektów prowadzących usługi hotelarskie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.zg.frdl.pl do 26 czerwca 2024 r.