Księgowe zamknięcie roku 2020 w podmiotach leczniczych

Cele i korzyści
  • Zapoznanie z aktualnymi wymogami w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 r. w podmiocie leczniczym.
  • Przybliżenie metod wyceny pozycji bilansowych i prezentacji danych w sprawozdaniu, a także optymalizacji pozycji istotnych dla wyniku finansowego.
  • Schematy i terminy księgowań, harmonogramy zadań i inne narzędzia niezbędne w procesie przygotowania sprawozdania.
  • Bieżące uwarunkowania prawne i epidemiologiczne.
  • Case study i praktyczne informacje dla pracowników merytorycznych i księgowych.
  • Tworzenie polityki rachunkowości w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Formalne uwarunkowania gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych:
a. przepisy regulujące zasady prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w spzozach i spółkach prowadzących działalność leczniczą,
b. niezbędne uregulowania w polityce rachunkowości jednostki,
c. rola organów nadzorczych i tworzących,
d. e-sprawozdanie w podmiocie leczniczym - uwarunkowania informatyczne i organizacyjne.
2. Harmonogram prac związanych z księgowym zamknięciem roku.
3. Inwentaryzacja aktywów i pasywów:

a. organizacja i dokumentacja procesu inwentaryzacji w jednostce,
e. terminarz czynności,
f. spis z natury w stanie pandemii.
g. szczególne kategorie majątkowe w podmiocie leczniczym: zapasy materiałów medycznych, obce środki trwałe i zapasy (komisy), środki trwałe w budowie,
h. e-inwentaryzacja,
i. rozliczenie inwentaryzacji jako warunek jej skutecznego przeprowadzenia.
4. Kategorie o istotnym wpływie na wynik finansowy podmiotu leczniczego, ich wycena i prezentacja w sprawozdaniu:
a. przychody za świadczenia niewykonane i nadwykonane,
b. korekty przychodów okresu bieżącego i lat ubiegłych,
c. darowizny pieniężne i rzeczowe,
d. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a wartość istotna środka trwałego,
e. kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe oraz obsługa zadłużenia,
f. rezerwy,
g. rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów.
5. Prezentacja majątku podmiotu leczniczego: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, zapasy, środki pieniężne.
6. Kapitały i fundusze w sprawozdaniu finansowym:
a. operacje na kapitale/funduszu podstawowym,
b. rozliczenie wyniku finansowego z kapitałem/funduszem zapasowym,
c. skutki błędów lat ubiegłych rozliczane z kapitałem/funduszem własnym.
7. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia – zakres wymagany ustawą o rachunkowości a szczegółowość wynikająca z potrzeb jednostki.
8. Badanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego:

a. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, cel badania i obowiązki podmiotu badanego,
b. procedura opiniowania i zatwierdzenie sprawozdania podmiotu leczniczego,
c. obowiązki podmiotu leczniczego po zatwierdzeniu sprawozdania.
9. Postępowanie z wynikiem finansowym.
10. Konsultacje w zakresie tematycznym szkolenia

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów finansowych i księgowych podmiotów leczniczych oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń