Pomoc materialna o charakterze socjalnym. Prawo uczniów do stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego, z uwzględnieniem regulacji dotyczących uczniów z Ukrainy

Miejsce
Katowice
Termin
26 sierpnia 2022
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
435 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertem, praktykiem w zakresie prawa oświatowego. Podczas szkolenia kompleksowo wyjaśnimy problematykę związaną  z udzielaniem przez gminę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. To wyjątkowa możliwość bezpośredniego wyjaśnienia obowiązków jakie nakłada na gminę ustawodawca. Omówimy ważne procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego, z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych, w tym związanych z pomocą dla uczniów z Ukrainy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia, z uwzględnieniem zagadnienia pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy.
 • Zapoznanie z procedurą oraz dokumentacją dotyczącą udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 • Analiza aktualnego orzecznictwa dotyczącego omawianej tematyki.
 • Zapoznanie z innymi zagadnieniami związanymi z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym ochroną danych osobowych przetwarzanych w trakcie rozpatrywania wniosku oraz wprowadzaniem danych o udzielonej pomocy do systemu informacji oświatowej.
 • Materiały szkoleniowe obejmują wzory dokumentów m.in. wzór wniosku o udzielenie stypendium szkolnego, przykłady decyzji przyznającej. wstrzymującej i cofającej stypendium szkolne, przykład regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Ustawowy cel przyznawania pomocy materialnej uczniom.
 2. Uprawnieni do otrzymywania pomocy materialnej.
 3. Specjalna regulacja dotycząca uczniów z Ukrainy – na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 4. Formy przyznawania stypendium szkolnego.
 5. Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym- przykład uchwały rady gminy.
 6. Analiza najczęstszych nieprawidłowości pojawiających się w uchwałach rad gmin określających regulaminy przyznawania pomocy materialnej dla uczniów – na podstawie orzecznictwa sądów i administracji.
 7. Formy udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 8. Podmioty uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy socjalnej.
 9. Ustawowy termin składania wniosków oraz uzasadnione przypadki złożenia wniosku po terminie.
 10. Elementy wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego -wzór wniosku.
 11. Zaświadczenia, oświadczenia o wysokości dochodów służące do określenia dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie.
 12. Ustalanie uprawnienia ucznia do otrzymania pomocy w ramach stypendium lub zasiłku szkolnego, z uwzględnieniem postępowania w przypadku uczniów z Ukrainy.
 13. Zastosowanie przepisów art. 8 ust. 3-13 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia.
 14. Przyznanie, wstrzymanie, cofnięcie stypendium szkolnego – przykłady decyzji.
 15. Źródła finansowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
 16. Upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej (dyrektora centrum usług społecznych) do przeprowadzania postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 17. Orzecznictwo w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom – wnioski do praktycznego stosowania.
 18. Wprowadzanie danych o udzielonej uczniom pomocy materialnej do Systemu Informacji Oświatowej.
 19. Przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych w procedurze postępowania administracyjnego.
 20.  Przetwarzanie danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, centrów usług wspólnych oraz ośrodków pomocy społecznej zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych, a także inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, pracownik samorządowy z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem oświatą, autorka szkoleń, opracowań i publikacji z zakresu prawa oświatowego (m.in. współautorka Komentarza do ustawy o systemie oświaty Wydawnictwa C.H.Beck, Warszawa 2016 r.), doświadczona trenerka współpracująca z ośrodkami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 12 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji samorządowej, dyrektorów jednostek oświatowych, nauczycieli, radnych, pracowników administracji szkół obejmujące zagadnienia z zakresu przepisów ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a także ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
FRDL OKST Katowice

Katowice, ul. Moniuszki 7

Koordynatorzy
Renata Bąk
Katarzyna Nowak
koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 23 sierpnia 2022 r.