Wydawanie decyzji administracyjnych. Elementy decyzji. Postępowanie

Miejsce
Internet
Termin
28 kwietnia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
299 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu wydawania decyzji administracyjnych, w takcie którego przedstawimy praktyczne aspekty wydawania decyzji oraz prowadzenia postępowań administracyjnych. Omówimy szczegółowo wszystkie elementy decyzji administracyjnej oraz najczęściej popełniane błędy przy jej wydawaniu. Poruszymy również zagadnienia związane z rektyfikacją decyzji administracyjnej oraz jej wzruszaniem w trybach nadzwyczajnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • nabycie praktycznych umiejętności prawidłowego formułowania pism procesowych w toku postępowania.
  • weryfikacja problemów proceduralnych oraz sposobów ich rozwiązywania.
  • określenie najczęściej popełnianych błędów w toku postępowania oraz wskazanie metod ich uniknięcia.
  • uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie prawidłowego przygotowywania decyzji administracyjnych.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zakres zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego: pojęcie sprawy administracyjnej, pojęcie stosunku administracyjnoprawnego.

II. Decyzja administracyjna:
1. Rodzaje decyzji administracyjnych.
2. Pojęcie decyzji ostatecznej i prawomocnej.

III. Elementy decyzji administracyjnej:
1. Oznaczenie organu-najczęściej napotykane nieprawidłowości w tym zakresie.
2. Data i jej znaczenie dla postepowania: zasada szybkości postępowania, terminy załatwienia sprawy, ponaglenie.
3. Podstawa prawna: zasada legalności i zasada praworządności, konstrukcja prawidłowej podstawy prawnej.
4. Oznaczenie strony: interes prawny jako podstawa uzyskania statusu strony, interes faktyczny, pełnomocnictwo i jego rodzaje oraz jego znaczenie dla biegu postepowania, przedstawicielstwo, praktyczne problemy wielości stron postępowania.
5. Rozstrzygnięcie i jego rodzaje.
6. Uzasadnienie faktyczne: rodzaje dowodów branych pod uwagę w postepowaniu, zasada in dubio pro libertate w postępowaniu dowodowym.
7. Uzasadnienie prawne: wykładnia przepisów, zasada tłumaczenia przesłanek, zasada życzliwej wykładni.
8. Pouczenie.
9. Podpis.
10. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji i jego przesłanki.
11. Tryby rektyfikacji decyzji administracyjnych: uzupełnienie decyzji, sprostowanie, wyjaśnianie wątpliwości co do treści decyzji.

IV. Postępowanie po wydaniu decyzji:
1. Doręczenie decyzji:
a. doręczenie „zwykłe”,
b. doręczenie zastępcze,
c. domniemanie doręczenia,
d. brak doręczenia i jego następstwa.
2. Odwołanie:
a. treść i forma,
b. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania-wymogi formalne.
3. Postępowanie odwoławcze:
a. stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania,
b. stwierdzenie niedopuszczalności odwołania.
4. Decyzje wydawane w postępowaniu odwoławczym:
a. uwzględniające odwołanie,
b. utrzymujące w mocy decyzję pierwszej instancji,
c. umarzające postępowanie.

V. Nadzwyczajne tryby wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych:
1. Wznowienie postępowania.
2. Uchylenie bądź zmiana decyzji ostatecznej.
3. Stwierdzenie nieważności decyzji.
4. Konsekwencje materialne i procesowe wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego w trybie nadzwyczajnym.

VI. Koncyliacyjne metody załatwiania spraw administracyjnych:
a. ugoda administracyjna,
b. mediacja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się wydawaniem decyzji administracyjnych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik naukowy WSH Humanitas w Sosnowcu, referendarz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. Autor ponad dwudziestu opracowań dotyczących procedury administracyjnej oraz materialnego prawa administracyjnego – ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami. Doświadczony wykładowca na licznych szkoleniach dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Wioleta Szestowicka
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 307 01 30
wszestowicka@frdl.bialystok.pl
Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 30 70 569
alipinska@frdl.bialystok.pl
Monika Rogińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 732 17 88
mroginska@frdl.bialystok.pl
Urszula Romanowicz
Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
uromanowicz@frdl.bialystok.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 22 kwietnia 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.