Dostęp do informacji publicznej krok po kroku

Miejsce
Internet
Termin
28 kwietnia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
299 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego uczestnicy będą mogli pogłębić i uporządkować wiedzę z zakresu dostępu do informacji publicznej, sposobów udostępniania informacji publicznej. Podczas szkolenia omówione zostaną również zagadnienia z zakresu ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Podczas szkolenia odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej, sposobów udostępniania informacji publicznej, ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. 
• Nabycie umiejętności pomocnych w skutecznej kwalifikacji informacji znajdujących się w posiadaniu pracowników administracji publicznej. 
• Uzyskanie pewności i poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej. 
• Omówienie wzajemnych relacji między udostępnianiem i odmową udostępniania informacji publicznych a ochroną danych osobowych wynikających z RODO.
• Omówienie zasad pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej a także zasad funkcjonowania BIP-u, jako narzędzia powszechnego propagowania informacji publicznej. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej:
a. Konstytucyjna regulacja prawa do dostępu do informacji publicznej.
b. Normatywna regulacja prawa do dostępu do informacji publicznej na poziomie ustawowym.
2. Pojęcie informacji publicznej:
a. Informacja nie będąca informacją publiczną.
b. Informacja publiczna prosta.
c. Informacja publiczna przetworzona.
3. Zakres informacji podlegających udostępnieniu:
a. Otwarty katalog informacji i działań stanowiących informacje publiczną.
b. Pojęcie i konstrukcja normatywna dokumentu urzędowego.
c. Katalog danych i informacji egzemplifikowanych przez ustawę jako informacja publiczna.
4. Udostępnienie informacji jako czynność materialno-techniczna:
a. Terminy do udostepnienia informacji publicznej i ich charakter prawny.
b. Dopuszczalność i przesłanki przedłużenia terminu do udzielenia informacji publicznej.
5. Formy udostępniania informacji publicznej:
a. Określenie formy udostępnienia jako prawo wnioskodawcy.
b. Przekształcenie informacji publicznej w inną formę.
c. Umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej:
a. Decyzja administracyjna jako forma odmowy udostępnienia informacji publicznej, konstrukcja, elementy obligatoryjne, stosowanie KPA.
b. Ustawowe tajemnice jako przesłanki udostępnienia informacji publicznej:
• Prywatność osoby fizycznej.
• Dane osobowe, sposoby i przesłanki ich anonimizacji.
• Tajemnica przedsiębiorcy.
• Informacje niejawne.
• Tajemnica skarbowa.
• Prawa autorskie a udostępnianie informacji publicznej.
• Inne tajemnice ustawowo chronione.
c. Dostęp do informacji dla strony postępowania administracyjnego.
d. Dostęp do informacji dla strony postępowania przed sądami administracyjnymi.
e. Dostęp do informacji dla strony postępowania przed sądami cywilnymi i karnymi.
f. Przesłanki odmowy w przypadku informacji publicznej przetworzonej:
• Wezwanie wnioskodawcy do wykazania szczególnego interesu publicznego.
• Definicja normatywna szczególnego interesu publicznego.
7. Zasady pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej:
a. Brak podstawy prawnej do tworzenia ogólnych „cenników”.
b. Charakter prawny opłaty za udostępnienie informacji publicznej, sposób jej naliczania i tryb egzekucji.
8. Biuletyn Informacji Publicznej, konstrukcja i zasady funkcjonowania:
a. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jako oficjalny promulgator informacji publicznych organu administracji publicznej.
b. Wymagania formalno-prawne w stosunku do BIP, które muszą być spełnione przez urząd.
c. Rodzaje i kategorie informacji, które muszą być opublikowane w BIP, zdefiniowane w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
d. Jakie dane chronione nie powinny znaleźć się w dokumentach udostępnionych w BIP.
e. Czy publikować w BIP inne informacje publiczne, których nie ma obowiązku publikacji.
9. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów oraz udostępnianie materiałów dokumentujących te posiedzenia.
10. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu dostępu do informacji publicznej – najnowsze kierunki wykładni.
11. Udostępnianie i odmowa informacji publicznej w kontekście RODO:

a. Konstytucja i ustawa o dostępie do informacji publicznej a przepisy RODO, wzajemny stosunek regulacji.
b. Obowiązek informacyjny ciążący na podmiocie rozpatrującym wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
c. Uprawnienia podmiotów na gruncie RODO, składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, administracja zespolona i niezespolona) oraz ich jednostek organizacyjnych, osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Wioleta Szestowicka
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 307 01 30
wszestowicka@frdl.bialystok.pl
Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 30 70 569
alipinska@frdl.bialystok.pl
Monika Rogińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 732 17 88
mroginska@frdl.bialystok.pl
Urszula Romanowicz
Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
uromanowicz@frdl.bialystok.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 23 kwietnia 2021 r.
UWAGA
Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.